Korporátní dluhopisy - jak investovat

ZÁKLADNÉ TRIEDY FINANČNÝCH AKTÍV A MOŽNOSTI INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV

V minulom blogu ste sa dozvedeli, že ako úspešného investora nás vždy musí zaujímať vzťah medzi 3 dôležitými parametrami z tzv. magického investičného trojuholníka:

- očakávaný výnos (koľko nám to prinesie)

- investičný horizont (kedy nám to prinesie)/likvidita (dostupnosť, premena investície v „cash“)

- riziko (s akou mierou istoty nám to prinesie)

Ďalším dôležitým kritériom pre výber finančného nástroja na kapitálových trhoch je zákonnou reguláciou určený a nariadený test vhodnosti a primeranosti produktu podľa smernice MiFIDII, s cieľom zvýšenia ochrany finančného spotrebiteľa, dostupnosti  a transparentnosti investičných nástrojov. Rozhodujúcu úlohu pri výbere finančného nástroja zohrávajú nielen investičné ciele a finančná situácia investora, ale hlavne jeho doterajšie odborné znalosti a skúsenosti v oblasti investícií.

Poďme sa teda spolu pozrieť na jednotlivé možnosti a finančné produkty, zohľadňujúce rôzne vzťahy parametrov z magického trojuholníka investícií, i po zohľadnení testu vhodnosti a primeranosti produktu, a ich miesto na finančnom trhu, z vecného hľadiska.

Finančné nástroje peňažných trhov  – krátkodobé

Peňažný trh, niekedy nazývaný aj trh krátkodobého kapitálu alebo trh peňažného kapitálu, plní primárne funkciu sprostredkovania krátkodobých prebytkov medzi vládnymi orgánmi, finančnými inštitúciami (i bankami) a podnikateľským sektorom. Na peňažnom trhu sa obchoduje s krátkodobými finančnými nástrojmi, so splatnosťou do jedného roka. Štát a podnikateľský sektor si na peňažnom trhu obstarávajú pôžičky na financovanie bežných potrieb a banky si tam upravujú svoju likviditu.

Pre nástroje peňažného trhu je typická vysoká likvidita a nízke riziko a súčasne, nižšie výnosy a malá volatilita. Patria k nim hypotekárne záložné listy, či krátkodobé cenné papiere (väčšinou dlhopisy so splatnosťou do 6 mesiacov alebo 1 roka). Cenou na peňažnom trhu je úrok, pričom výška úroku je výsledkom vzťahu medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitále, ale tiež dôsledkom monetárnej politiky centrálnej banky.

Nástrojmi peňažného trhu sú:

- depozitné certifikáty,

- pokladničné poukážky,

- zmenky,

- šeky,

- krátkodobé úvery,

- hotovostné termínované vklady a vkladné knižky.

Finančné nástroje kapitálových trhov – strednodobé a dlhodobé

Kapitálový trh je trh strednodobého a dlhodobého kapitálu. Slúži predovšetkým na financovanie investícií pomocou cenných papierov (CP), ale aj úverov dostupných či už na primárnom alebo sekundárnom trhu. K subjektom kapitálového trhu patria predovšetkým banky, poisťovne, podniky, ale aj orgány verejného sektora a obyvateľstvo.

Subjekty kapitálového trhu môžu vystupovať v takej pozícii, že získavajú peňažné prostriedky prostredníctvom emisie stredno a dlhodobých cenných papierov investora. To znamená, že investori investujú svoje dočasne voľné finančné prostriedky do rôznych finančných nástrojov, s rôznou úrovňou volatility a likvidity, pričom podstupujú primeranú mieru rizika adekvátnu očakávanému výnosu a času. Čo sa týka finančných nástrojov kapitálových trhov, sem patria:

- strednodobé a dlhodobé úvery,

- inančný lízing,

- strednodobé a dlhodobé cenné papiereakcie, dlhopisy, investičné certifikáty, finančné deriváty,

- fondy kolektívneho investovaniaPodielové fondy (PF) a verejne obchodovateľné fondy tzv. Exchange trade fund (ETF) = najčastejšie dostupné pre drobných investorov.

Na kapitálovom trhu sú cenou kurzy cenných papierov. Tie v čase kolíšu a sú výsledkom mnohých faktorov.

Primárny kapitálový trh CP

Na primárny trh CP vstupujú subjekty, ktoré potrebujú voľné finančné prostriedky k získaniu dlhodobejších reálnych investícií. Tieto svoje zámery realizujú cez emisie úverových alebo majetkových záväzkov v podobe strednodobých alebo dlhodobých cenných papierov – najčastejšie dlhopisov a akcií. Výmenou alebo ich predajom získajú finančné prostriedky, ktoré môžu využiť napríklad na nákup nových zariadení, výstavbu nových výrobných priestorov, technológií (podniky), na investície do diaľnic, železníc (vláda) a  na investície do výstavby nemocníc, škôl (mestá a vyššie územné celky).

Primárny kapitálový trh umožňuje priamu premenu finančných zdrojov na investície, výmenou voľných finančných zdrojov, za novo emitované CP, finančné aktíva, z hľadiska sporiteľa. Tieto cenné papiere potvrdzujú na jednej strane finančný záväzok príjemcu úspor a na strane druhej ide o nárok investora na plnenie finančného záväzku. Majiteľ primárne nakúpeného finančného aktíva má možnosť premeniť toto aktívum naspäť na peniaze, predať ho inému investorovi alebo jeho emitentovi späť, čo sa deje na sekundárnom kapitálovom trhu.

Sekundárny kapitálový trh CP

Na sekundárnom kapitálovom  trhu  dochádza teda k obchodovaniu s CP, do ktorých už raz bolo investované. Sekundárny trh umožňuje pôvodným investorom, ktorí nakúpili svoje finančné aktíva na primárnom kapitálovom trhu, aby s nimi obchodovali, kedykoľvek to uznajú za vhodné. Samotná existencia sekundárneho trhu poskytuje pôvodnému investorovi záruku likvidity jeho finančného aktíva, ktoré získal nákupom z primárnej emisie. Jediné, na čo záruku investor nemá, je cena, za akú dané aktívum a konkrétny CP vie investor ďalej predať a speňažiť.

Devízový trh

FOREX (Foreign Exchange Market) – medzinárodný devízový trh, na ktorom sa obchoduje s cudzími menami. Predstavuje miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom po zahraničných menách, prípadne po peňažných nástrojoch, ktoré sú denominované v zahraničnej mene. Pri tomto procese sa tvorí cena jednotlivých mien, ktorá sa označuje ako menový alebo devízový kurz, ktorý sa prejavuje i špecifickou mierou kolísavosti.

Funkciou devízového trhu je aj poistenie proti devízovým rizikám (tzv. hedging). Zaistenie voči devízovému riziku možno realizovať prostredníctvom:

- netermínovaných obchodov, umožňujúcim promptné spotové obchody, ako sú konverzie devíz alebo devízová arbitráž,

- termínovaných obchodov, ako sú napr. swapy, forwardy, futures, opcie.

Z pohľadu počtu a objemu obchodov, ide o  jeden z najväčších trhov na svete. Jeho nevýhodou však je, veľké riziko možnej straty kapitálu. Dôvodom býva neznalosť problematiky, ako aj časté obchodovanie na základe emócií, netrpezlivosti, či straty sebakontroly, čo vedie k strate investičnej stratégie a určitej disciplíny. Práve pre špecifickosť FOREXU a jeho skryté riziká, nie je odporúčaný a vhodný pre nekvalifikovaných investorov a investorov bez skúseností s obchodovaním.

Oveľa dostupnejším, a dnes v spojení s nastúpenou recesiou a očakávaným príchodom krízy, ako aj vplyvom zhoršenej výkonnosti svetovej ekonomiky, či poklesom medziročného globálneho rastu, je oveľa atraktívnejším pre investorov trh drahých kovov, o ktorom si povieme viac nabudúce.

Ing. Ivan Duvač,
Head of Education| Phoenix Investor SK

Kategórie
Najčítanejšie

QUO VADIS GOLD?

Jesenná miera inflácie stúpla na Slovensku až na 14,2 %, dynamika rastu cien sa však postupne spomaľuje

Základná charakteristika investičného plánovania alebo ako sa pripraviť na lepšiu budúcnosť spolu s PHOENIX INVESTOROM

PHOENIX INVESTOR ako spoľahlivý sprievodca pri plánovaní odchodu do dôchodku