Diverzifikace investičního portfolia

PREČO JE DIVERZIFIKÁCIA KĽÚČOVÁ PRE KAŽDÉHO INVESTORA

Je veľa investorov, ktorí slovo "Diverzifikovať" počuli, ale už menej je tých, ktorí naozaj rozumejú  jeho významu a snažia sa podľa toho riadiť svoje portfóliá. Vysvetlenie pojmu sa dá zhrnúť vetou: "Osobné akciové portfólio by malo byť správne diverzifikované do určitej miery, aby sa znížilo prirodzené riziko plynúce z držby jednej akcie alebo jedného typu akcií". Inak povedané je diverzifikácia portfólia spôsob, ako znížiť riziko poklesu hodnoty investícií.

Diverzifikáciu bežne vykonávajú a realizujú aj skúsení individuálni investori, portfólio manažéri podielových fondov ako i  ostatné subjekty na finančných trhoch. Laicky povedané, pod diverzifikáciou si vieme tiež predstaviť kúpu viacerých druhov cenných papierov, ktorých cena reaguje rôzne napr. na aktuálnu fázu ekonomického cyklu, zvyšujúce sa geopolitická či menové riziká v určitých kútoch sveta, na rastúce či klesajúce ceny komodít a ekonomické dopady na trhoch vplyvom aktuálnej situácie ohľadom pandemického vírusu COVID19 a pod.

Diverzifikované investičné portfólio si môžeme tiež predstaviť ako obchod so zmiešaným tovarom, kde v každom regáli nájdete niečo iné - od potravín, nápojov, drogérií až po základné lieky. Oproti tomu "slabú diverzifikáciu" predstavujúce napríklad predajcovia slnečných okuliarov, alebo predajca luxusnej kozmetiky, ktorí sú vysoko závislí na slnečnom počasí alebo dobrej ekonomickej situácie svojich zákazníkov.

Väčšina investičných profesionálnych poradcov sa zhoduje na tom, že hoci nie je diverzifikácia 100% zárukou proti realizácii straty z investície, jedná sa o obozretnú stratégiu, ktorá vám pomôže k dosiahnutiu vašich dlhodobých finančných cieľov. V minulosti už bolo napísaných niekoľko odborných štúdií, ktoré ukazujú, ako diverzifikácia v reálnom svete funguje, ale ak by sme to mali popísať jednoducho, jedná sa o rozprestretie našich investícií cez rôzne sektory alebo priemyselné odvetvia s nízkou koreláciou (prepojenosť) voči sebe navzájom, čo znižuje cenovú volatilitu.

diverzifikácia investičného rizika

*ide  o ilustračné rozloženie portfólia –  source Phoenix Asset Risk Management AG

Hlavným dôvodom je, že rôzne sektory alebo priemyselné odvetvia sa nepohybujú hore a dole v rovnaký čas alebo v rovnakom pomere. Ak dokážeme rôzne namiešať investície v našom portfóliu, bude oveľa menšia pravdepodobnosť, že zažijeme veľké prepady, pretože keď budú niektoré sektory zažívať ťažké obdobia, niektoré iné odvetvia  môžu prosperovať. To nám umožní z dlhodobého hľadiska znížiť riziko a teda celkovú volatilitu (kolísavosť) nášho portfólia.

Keď napríklad vlastníme jeden podielový fond, ktorý investuje do vybraných 100 rôznych spoločností, tiež to nevyhnutne neznamená, že máme tú správnu diverzifikáciu. Mnoho podielových fondov je zamerané sektorovo, takže vlastnenie podielového fondu v oblasti technológií alebo zdravotnej starostlivosti znamená, že sme diverzifikovaní iba v rámci tohto odvetvia, ale kvôli súvislostiam medzi pohybmi cien jednotlivých akcií v tomto odvetví nie sme diverzifikovaní do tej celkovej miery, ktorú by sme mohli dosiahnuť pri investovaní aj do iných sektorov či priemyselných odvetví.

Vyvážené (balancované) fondy alebo riadené portfóliá ponúkajú lepšiu ochranu pred rizikom, než ich "kolegovia" s čisto sektorovým zameraním, pretože tieto fondy vo finále vlastnej 100 alebo viac akcií naprieč spektrom celého trhu.

diverzifikácia investičného portfólia*ide  o ilustračné rozloženie portfólia –  source Phoenix Asset Risk Management AG

Diverzifikovať je v základe vhodné samozrejme nielen v oblasti akcií, ale aj s ohľadom na druhy aktív a averziu investora k riziku, tzn. rozložiť investované prostriedky medzi akcie, rôzne druhy dlhopisov a hotovosť. V tom najlepšom prípade je ideálne zvoliť adekvátnu investičnú stratégiu, podľa výsledku Investičného dotazníka vyplneného klientom. Ten nám totiž presne zodpovie na otázku, aké riziko (volatilitu) je klient vzhľadom k svojim znalostiam, skúsenostiam a finančnú situáciu ochotný podstúpiť a akú už nie. Ten najväčší prínos diverzifikácie sa ukáže najmä v období kríz a poklesov trhov aké zažívame v tomto období.

Ing. Ivan Duvač
Head od Education, Phoenix Investor SK

Dôležité právne informácie - Disclaimer

Tento materiál je určený iba pre všeobecný záujem a nemal by sa interpretovať ako individuálne investičné poradenstvo alebo odporúčanie alebo žiadosť o kúpu, predaj alebo držbu akéhokoľvek cenného papiera alebo prijatie akejkoľvek investičnej stratégie. Nejde o právne, investičné alebo daňové poradenstvo. Vyjadrené názory sú názoru nášho head of education manažéra a komentáre, názory a analýzy sa poskytujú k dátumu uverejnenia a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri príprave tohto materiálu sa mohli použiť údaje zo zdrojov tretích strán ako Svetová zdravotnícka organizácia WHO a spoločnosť Franklin Templeton. Spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto informácií a spoliehanie sa na názory a analýzy pripomienok uvedené v materiáli je výlučne na uvážení používateľa. Toto nie je úplná analýza všetkých významných skutočností týkajúcich sa akéhokoľvek odvetvia, bezpečnosti alebo investícií a nemala by sa považovať za investičné odporúčanie. Účelom je poskytnúť pohľad na proces a dopady epidémie KORONAVÍRUSU- COVID 19. Fakty sú prevzaté zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale neboli nezávisle overené z hľadiska úplnosti alebo presnosti. Na tieto stanoviská sa nemožno odvolávať ako na investičné poradenstvo alebo ako ponuku na konkrétne zabezpečenie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Aké sú riziká? Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane možnej straty istiny. Ceny akcií kolísajú, niekedy rýchlo a dramaticky, v dôsledku faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé spoločnosti, konkrétne odvetvia alebo odvetvia alebo všeobecných trhových podmienok. So zahraničným investovaním sú spojené osobitné riziká vrátane výkyvov mien, hospodárskej nestability a politického vývoja; investície na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú zvýšené riziká súvisiace s rovnakými faktormi. Pokiaľ sa stratégia zameriava na konkrétne krajiny, regióny, priemyselné odvetvia, odvetvia alebo typy investícií z času na čas, môže byť vystavená väčšiemu riziku nepriaznivého vývoja v takých oblastiach, ako je stratégia, ktorá investuje do širšej škály krajín, regiónov, odvetví alebo investícií.

Kategórie
Najčítanejšie

Trojročný daňový test pri investíciách do podielových fondov: kľúč k efektívnejšiemu investovaniu

Aleš Černý – Interview

Interview Klaus Schönfelder

Rozhovor s Ľudovítom Javorským