Fondy kolektivního investování

19. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ INVESTIČNÝCH FONDOV

pomáha v popularizácii kolektívneho investovania v SR

Od založenia vôbec prvého investičného fondu na svete uplynie tento rok 246 rokov, myšlienka kolektívneho investovania (KI) však pretrvala a získava čoraz viac na popularite celosvetovo, ale  i nás v SR, o čom svedčí počet podielových a investičných fondov vo svete a tiež celkový objem majetku AUM, ktorý pre svojich klientov spravujú investičné a správcovské spoločnosti. Na konci roka 2018 to bolo vo svete takmer 133 tisíc fondov a  44 biliónov EUR.

Svetový deň investičných fondov od roku 2012 začalo ako prvé oslavovať Nemecko, o rok neskôr Rakúsko a v roku 2014 sa  pripojilo Slovensko s  Českou republikou. Cieľom bolo zvýšiť celkové povedomie o investovaní do podielových fondov a investičných nástrojov, poskytnúť verejnosti viac informácií o investičných možnostiach a ich benefitoch a poskytnúť investorom zázemie pre lepšie rozhodovanie o ich investíciách a dostať do väčšieho povedomia základné črty a výhody podielových fondov.

Pohľad do histórie - vznik prvého podielového fondu

19. apríla 1743 sa narodil Adriaan van Ketwich, holandský obchodník považovaný za zakladateľa investičných fondov. V roku 1774 založil prvý investičný fond pod názvom Eendragt maakt Magt (V jednote je sila) pre občanov, ktorí nakladali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantáží v Západnej Indii.

Prvý podielový fond vznikol z podnetu finančnej krízy, ktorá vypukla v Európe začiatkom roka 1770. Britská Východo-indická spoločnosť si zapožičala veľký obnos financií na podporu svojich koloniálnych záujmov, najmä v Severnej Amerike. Klesajúce príjmi a vysoké náklady z kolonizácie speli do nutnosti záchrany spoločnosti Britskou štátnou pokladnicou, čoho následky  bolo cítiť po celom svete. V tej dobe malo podobné problémy aj  Holandsko. Preto v roku 1774 holandský obchodník Adriaan van Ketwich, predvídavo začal zbierať financie od viacerých ľudí a ako prvý na svete vytvoril investičný fond. Finančné riziko hlavne pre malých investorov bolo obmedzené tým, že  investície boli rozložené medzi európske krajiny a americké kolónie, kde investície boli zabezpečené výnosmi z plantáží.

Kolektívne investovanie odvtedy prešlo značnými zmenami, najmä čo sa týka vzniku legislatívneho rámca, rôznorodosti jednotlivých typov fondov a aj spôsobu zhodnocovania úspor verejnosťou. Investíciami do podielových fondov, ale i ETF, sa môže pochváliť čoraz viac Slovákov. Výhodami investovania do fondov KI - podielových fondov a ETF je dostupnosť peňazí - likvidita, neviazanosť investície, možnosť pravidelne investovať, možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy a prehľadnosť, a pri ETF po roku i daňové zvýhodnenie.

Investovanie do fondov KI, t.j. podielových fondov a ETF už ani na Slovensku nie je ničím výnimočným. Objavuje ho stále viac ľudí a investorov. Pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov je dobré si pozrieť  trochu do štatistík k 10. 4. 2020:

 

kolektívne investovanie - podielové fondy

Zdroj:www.ass.sk

 

Postoj Slovákov k investovaniu do podielových fondov, akcií či dlhopisov sa podľa našej skúsenosti za posledné roky našej existencie výrazne zlepšuje, a aj Svetový deň fondov pripomína, že investovanie by nemalo byť vnímané iba ako niečo  okrajové, pretože sa týka každého z nás. Rovnako ako sa každého z nás  týka inflácia, ktorá znižuje reálnu hodnotu úspor, tak ak naši klienti chcú reálnu hodnotu svojich peňazí ochrániť, musia sa poobzerať aj za inými možnosťami zhodnocovania peňazí, než sú bežné sporiace či termínované účty. A tu je naša úloha ako expertov na investičné poradenstvo na trhu finančného sprostredkovania.

Súčasná krízová situácia okolo pandemického vírusu COVID 19 sa podpisuje pod zvýšenú kolísavosť aktív. Myslím si však, že napriek tomu existuje stále dostatok dôvodov, ktoré v nás vzbudzujú optimizmus a prílev nových investorov a nových peňazí do kapitálového trhu.

Na záver zopár tipov ako bezpečne preplávať súčasnými rozbúrenými vodami kapitálových trhov alebo čo (ne)robiť, keď sú trhy rozkolísané:

  1. Nepodliehajte emóciám
  2. Dodržujte investičný horizont
  3. Držte sa svojej investičnej stratégie
  4. Pravidelne investujete, pokračujte. Ak nie, je najvyšší čas začať investovať.

 

Ing. Ivan Duvač

Head of Education - PHOENIX INVESTOR SK

Dôležité právne informácie - Disclaimer

Tento materiál je určený iba pre všeobecný záujem a nemal by sa interpretovať ako individuálne investičné poradenstvo alebo odporúčanie alebo žiadosť o kúpu, predaj alebo držbu akéhokoľvek cenného papiera alebo prijatie akejkoľvek investičnej stratégie. Nejde o právne, investičné alebo daňové poradenstvo. Vyjadrené názory sú názoru nášho head of education manažéra a komentáre, názory a analýzy sa poskytujú k dátumu uverejnenia a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri príprave tohto materiálu sa mohli použiť údaje zo zdrojov tretích strán z internetu .

Spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto informácií a spoliehanie sa na názory a analýzy pripomienok uvedené v materiáli je výlučne na uvážení používateľa. Toto nie je úplná analýza všetkých významných skutočností týkajúcich sa akéhokoľvek odvetvia, bezpečnosti alebo investícií a nemala by sa považovať za investičné odporúčanie. Fakty sú prevzaté zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale neboli nezávisle overené z hľadiska úplnosti alebo presnosti. Na tieto stanoviská sa nemožno odvolávať ako na investičné poradenstvo alebo ako ponuku na konkrétne zabezpečenie.

Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.  Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane možnej straty istiny. Ceny akcií kolísajú, niekedy rýchlo a dramaticky, v dôsledku faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé spoločnosti, konkrétne odvetvia alebo odvetvia alebo všeobecných trhových podmienok. So zahraničným investovaním sú spojené osobitné riziká vrátane výkyvov mien, hospodárskej nestability a politického vývoja; investície na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú zvýšené riziká súvisiace s rovnakými faktormi. Pokiaľ sa stratégia zameriava na konkrétne krajiny, regióny, priemyselné odvetvia, odvetvia alebo typy investícií z času na čas, môže byť vystavená väčšiemu riziku nepriaznivého vývoja v takých oblastiach, ako je stratégia, ktorá investuje do širšej škály krajín, regiónov, odvetví alebo investícií.

 

Kategórie
Najčítanejšie

Základná charakteristika investičného plánovania alebo ako sa pripraviť na lepšiu budúcnosť spolu s PHOENIX INVESTOROM

PHOENIX INVESTOR ako spoľahlivý sprievodca pri plánovaní odchodu do dôchodku

Najčastejšie typy investorov a investičné stratégie

Smerujeme opäť po dlhej dobe rastu a prosperity ku globálnej recesii?