Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Korporátne dlhopisy predstavujú v dnešnej dobe veľmi populárny investičný nástroj, ktorý mnohým investorom ponúka atraktívnu kombináciu výnosu, rizika a likvidity. Tieto dlhopisy sú vydávané spoločnosťami s cieľom získať financovanie pre svoje podnikateľské aktivity, či už ide o rozšírenie, reštrukturalizáciu alebo refinancovanie existujúcich dlhov. Hoci korporátne dlhopisy môžu byť pre investorov príťažlivé kvôli možnosti vyššieho výnosu v porovnaní s vládnymi dlhopismi, je dôležité si byť vedomý rizík, ktoré so sebou nesú.

Čo to vlastne sú korporátne dlhopisy?

Korporátne dlhopisy sú dlhové cenné papiere, ktoré vydávajú súkromné ​​alebo verejné spoločnosti. Keď investor kúpi korporátny dlhopis, v skutočnosti požičiava peniaze spoločnosti, ktorá tieto peniaze sľubuje vrátiť na konci stanoveného obdobia spolu s pravidelnými úrokovými platbami, známymi ako kupóny. Úroková sadzba korporátnych dlhopisov môže byť fixná alebo variabilná a odráža tak úrokové sadzby na trhu, ako aj kreditné riziko vydávajúcej spoločnosti.

Riziká spojené s korporátnymi dlhopismi

  • Kreditné riziko

Jedným z hlavných rizík spojených s korporátnymi dlhopismi je kreditné riziko, čiže riziko, že vydávajúca spoločnosť nebude schopná splácať svoj dlh alebo úroky z dlhopisu včas. Kreditné riziko je čiastočne odrážané v kreditnom ratingu spoločnosti, ktorý poskytujú ratingové agentúry ako Standard & Poor’s, Moody’s alebo Fitch. Spoločnosti s nižším kreditným ratingom (tzv. high-yield dlhopisy) obvykle ponúkajú vyšší výnos, aby kompenzovali investorom vyššie riziko.

  • Úrokové riziko

Úrokové riziko je ďalším významným faktorom, ktorý môže ovplyvniť hodnotu korporátnych dlhopisov. Keď úrokové sazby na trhu stúpajú, ceny existujúcich dlhopisov s nižšími úrokovými sazbami obvykle klesajú, pretože novo vydávané dlhopisy ponúkajú atraktívnejšie výnosy. Toto riziko je zvlášť významné pro dlhopisy s dlhšou dobou do splatnosti.

  • Likviditné riziko

Likviditné riziko odkazuje na možnosť, že investor nebude schopný predať dlhopis za prijateľnú cenu pred jeho splatnosťou. Niektoré korporátne dlhopisy môžu byť menej likvidné ako iné, čo môže sťažiť ich predaj bez výrazného zníženia ceny.

  • Riziko znehodnotenia

Investícia do korporátnych dlhopisov tiež nesie riziko znehodnotenia, najmä v prípade, že inflácia prekročí úrokovú sadzbu dlhopisu. To môže viesť k poklesu reálnej hodnoty vrátených peňazí.

Korporátne dlhopisy môžu byť pre investorov príťažlivé vďaka potenciálu vyšších výnosov v porovnaní s tradičnými bezpečnejšími investíciami, ako sú vládne dlhopisy alebo podielové fondy, ktoré nemajú stanovený pevný výnos. Avšak, je nevyhnutné pochopiť a riadne vyhodnotiť riziká spojené s týmito investíciami, vrátane kreditného, ​​úrokového, likviditného a rizika znehodnotenia vašej potenciálnej investície. Dôkladná analýza a diverzifikácia portfólia sú kľúčové pre minimalizáciu týchto rizík a dosiahnutie stabilného výnosu z investícií do finančných nástrojov, a k tomu vám môžu naši profesionálni poradcovia z Phoenix Investor pomôcť.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ing. Stanislav Brummer
Managing director Phoenix Investor CZ

Kategórie
Najčítanejšie

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?