AKTUÁLNY STAV DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA A ŠTATISTIKY VÝVOJA MZDY V SR

Aktuálny stav dôchodkového zabezpečenia a štatistiky vývoja mzdy v SR

Otázka dôchodkového zabezpečenia je jednou z mála tém, ktoré sa dotýkajú každého z nás. V roku 2004 bol spustený tzv. „trojpilierový“ dôchodkový systém na základe zákona č. 43/2004 Z.z o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Reforma dôchodkového systému SR vychádzala z presvedčenia, že ľudia by nemali zostať v starobe závislí od príjmu len z jedného zdroja, (t.j. prostriedkov Sociálnej poisťovne), najmä ak je jeho fungovanie existenčne ohrozené v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja.

Aktuálne štatistiky vývoja mzdy v SR

Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR dosiahla 1 023 eur a v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 7,1 %.

Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil pozitívne aj vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila až o 4,6 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2018 vzrástla o 2,2 %.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach: finančné a poisťovacie činnosti (2 021 eur), informácie a komunikácia (1 886 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 817 eur). V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (572 eur), ostatných činnostiach (639 eur) a v stavebníctve (707 eur).

Aktuálna výška dôchodku

Množstvo ľudí zaujíma, aký je priemerný dôchodok na Slovensku. Pre tento ukazovateľ existuje presné číslo od sociálnej poisťovne, ktoré vyjadruje výšku priemernej penzie na Slovensku. V roku 2019 je priemerný dôchodok na Slovensku 458 €. Oproti minulému roku ide o nárast približne o 18 €. V roku 2018 bol vo výške 440 €. To, aký bude priemerný dôchodok na Slovensku v roku 2020 si musíme na presný údaj ešte počkať. Pri súčasnom tempe rastu penzií sa očakáva priemerný dôchodok približne 475 €.

Množstvo ľudí na Slovensku sa sťažuje na nízke dôchodky. V priemere predstavujú zatiaľ okolo 45 % priemernej čistej mzdy v národnom hospodárstve. V Európe je zvyčajne opačný trend a vzhľadom k vysokým mzdám majú nižšie dôchodky. Do značnej miery je to spôsobené aj tým, že náš systém je pomerne viac solidárnejší k najzraniteľnejšej časti populácie ako sú napríklad málo zarábajúci obyvatelia, študenti a dôchodcovia.

Aké dôchodky nás v budúcnosti čakajú?

S vysokou pravdepodobnosťou budú dôchodky z 1. piliera nižšie ako sú v súčasnosti. Pod slovom nižšie teda rozumieme, že priemerný dôchodok v budúcnosti bude približne len cca 30 % z priemernej čistej mzdy na Slovensku.

Tým, že bude na Slovensku viac dôchodcov ako je v súčasnosti, keďže najpočetnejšie ročníky tzv. „Husákove deti“ sa v najbližších rokoch stanú dôchodcami, tak štát nebude reálne platiť také štedré dôchodky, ako tomu máme dnes. Pokiaľ ide o nominálnu sumu, tá bude každoročne vyššia o niekoľko €, ale tempu rastu a zvyšovaniu priemernej mzdy nebude stíhať.

Pomer počtu osôb v produktívnom veku k počtu osôb v poproduktívnom veku bol v r. 2006 až 5,71 : 1 a predikcia na r. 2050 je 1,9 : 1 (zdroj: Štatistický Úrad SR a MPSVR SR)

Čo z toho vyplýva?

Riešením je S.I.P. ako vhodný 4. pilier dôchodkového zabezpečenia. Otázka ako prežiť dôstojnú starobu a vyriešiť si efektívnym spôsobom dostatočné dôchodkového zabezpečenia je jednou z mála dilem, ktoré sa dotýkajú bezprostredne každého z nás. Každý z nás totiž premýšľa nad svojou budúcnosťou a prikladá svojmu zabezpečeniu na dôchodku veľký význam.

Preto už dávno neplatí tvrdenie, že táto téma sa výsostne týka iba ľudí, ktorým sa blíži obdobie "oddychu". Je veľmi dôležité vedieť akým spôsobom sa chcete zabezpečiť na dôchodok, ako si správne nastaviť finančné ciele a zdroje, z ktorých dokážeme čerpať prostriedky, ktoré budú nevyhnutné na udržanie nášho životného štandardu.

Mnohí naši klienti si vďaka vhodnému finančnému plánovaniu na dôchodku cez pravidelné systematické investičné plány (S.I.P.) dokonca prilepšia.

V spoločnosti PHOENIX INVESTOR klienti využívajú jedinečnú možnosť S.I.P. a výhody tzv. „4.PILIERA“. Po poskytnutí investičného poradenstva, posúdení vhodnosti a primeranosti investičného nástroja, a cez konzervatívnu, zmiešanú/balancovanú alebo dynamickú stratégiu a hlavne vďaka pravidelnému investovaniu a princípu zloženého úročenia, sa dopracuje náš klient k želanému dôstojnému dôchodku a môže si nechať vyplácať svoju vysnívanú rentu zo správcovskej spoločnosti.

Každý jednotlivec by mal tak začať myslieť na finančné zabezpečenie na starobu už od začiatku svojho  aktívneho veku. Sporiť na dôchodok po päťdesiatke je často príliš neskoro a značne „drahé“, a práve preto  začnite  nad tým uvažovať čím skôr, najneskôr však od tridsiateho roku života, kedy vás to vyjde relatívne lacno.

Pravidelná investícia 100 € mesačne (dlhodobé investičné sporenie) do akciových trhov s priemerným 8 % ročným zhodnotením vám po 30 rokoch a naakumulovanej sumy vkladov 36.000 € prinesie nasporený kapitál cca 106.000 €, z čoho si klient vie v danom čase nastaviť rentu akú očakával a ktorú bude potrebovať na dofinancovanie svojej životnej úrovne. 

Ing. Ivan Duvač

Head of Education|Phoenix Investor SK

Kategórie
Najčítanejšie

Základná charakteristika investičného plánovania alebo ako sa pripraviť na lepšiu budúcnosť spolu s PHOENIX INVESTOROM

PHOENIX INVESTOR ako spoľahlivý sprievodca pri plánovaní odchodu do dôchodku

Najčastejšie typy investorov a investičné stratégie

Smerujeme opäť po dlhej dobe rastu a prosperity ku globálnej recesii?