Najčastejšie typy investorov a investičné stratégie

Azda málokto bude nesúhlasiť s tým, že vyhľadávanie pravdivých a kľúčových informácií, je nevyhnutné pre múdre konanie každého investora prijať správne investičné rozhodnutia, kam, kedy a s akou výškou investovať. Neustále sa meniace finančné trhy, množstvo dostupných informácií a voľne-dostupné masy finančných produktov, robia vyhľadávanie relevantných a zmysluplných informácií investormi kľúčové, ale zároveň veľmi náročné a časovo rozsiahle. V odbornej literatúre, či mnohých diskusiách a na konferenciách som sa stretol s tézami, že sa pomerne málo pozornosti venuje práve analýze stratégií vyhľadávania informácií a využívaniu týchto stratégií na štúdium investičného správania finančných spotrebiteľov a retailových investorov.

Aj keď sa dá predpokladať, že čím viac informácií finanční spotrebitelia majú, tým lepšie rozhodnutia urobia, získanie informácií však môže byť v porovnaní s ich výhodami a prínosmi pre investorov oveľa nákladnejšie a časovo náročné, ako si pôvodne mysleli. K hľadaniu kompromisu a rozumne vyváženej miere a intenzity hľadania kľúčových informácii o finančných produktoch určite dopomôže erudovaný investičný poradca, ktorý stojí na strane svojho klienta a je platený výhradne províziou od klienta a nie je platení províziou od finančnej inštitúcie, čo môže skresliť celkovú objektivitu relevantných informácii o danom produkte.

Aby sme mohli identifikovať komplexnejšie počet premenných pre rozumné správanie investorov, treba vziať na zreteľ i prierezovú literatúru z ekonómie, financií a psychológie. Táto poskytuje vo všeobecnosti množstvo vysvetlení prečo sa investori môžu líšiť, pokiaľ ide o vyhľadávanie kľúčových informácií a investičných rozhodnutí pre správny výber finančného produktu. Zároveň platí pravidlo, že počas života človeka sa vyhľadávanie informácií o investíciách môže zodpovedajúcim spôsobom aj zmeniť. Tieto vysvetlenia a rozdiely by sme mohli vo všeobecnosti zoskupiť do troch kategórií

 • rozdiely, ktoré možno pripísať špecifickým demografickým charakteristikám jednotlivcov (ako vek, vzdelanie, pohlavie, rodinný stav, finančné príjmy…);
 • rozdiely, ktoré možno pripísať psychike, mentálnej vyspelosti a racionálnym opatreniam spojených s finančným správaním a finančnou gramotnosťou investorov; 
 • rozdiely, ktoré možno pripísať rôznym úrovniam angažovanosti a vyspelosti osobnosti jednotlivca zapojeného do rozhodovania v rôznych životných situáciách a úlohách.

Investičné stratégie pre investorov

Čo sú to investičné stratégie a akú vhodnú investičnú stratégiu si vybrať? Tak túto otázku si určite položí každý investor pred tým ako sa rozhodne investovať svoje voľné financie na kapitálové trhy.

Investičné stratégie môžeme definovať ako stratégie, ktoré pomáhajú investorom vybrať si, kde a ako investovať podľa ich očakávaného výnosu, apetítu podstupovať riziko, výšky úroku, dlhodobých, krátkodobých cieľov, výberu investičného cieľa atď. Investori môžu svoje investičné plány zostaviť podľa svojich investičných cieľov a plánov, ktoré chcú dosiahnuť.

Najčastejšie typy stratégií a typy investorov 

Poďme si teraz stručne rozobrať najčastejšie typy investičných stratégií, a z nich vyplývajúce typy investorov jeden po druhom, s ktorými sa môžeme v našej praxi a pri investičných rozhodnutí bežne stretnúť.

 • Pasívne a aktívne (Passive & Active ) investičné stratégie

Pasívna stratégia zahŕňa nákup a držanie akcie, dlhopisov alebo fondov a často s nimi investori neobchodujú, aby sa predišlo vyšším transakčným nákladom. Veria, že nemôžu prekonať trh kvôli jeho volatilite; preto pasívne stratégie bývajú často považované za menej rizikové. Na druhej strane, aktívne stratégie zahŕňajú časté nakupovanie a predaj finančných nástrojov. Investori veria, že dokážu svojou aktivitou prekonať trh a môžu získať viac výnosov, ako by dosiahol priemerný investor.

Stratégia nákupu a držania sa vzťahuje na investičnú stratégiu investorov, kde nakupujú/investujú do cenných papierov na dlhú dobu bez úmyslu predať v krátkom čase. Namiesto toho sa vzťahuje na investície na dlhé obdobie tým, že si investíciu ponechá, zvyčajne ignoruje vzostupy a poklesy trhovej ceny v krátkom období. Investori sa riadia touto nákupnou stratégiou a spoliehajú sa na fundamentálnu analýzu spoločnosti, do ktorej plánujú investovať. Fundamentálna analýza zahŕňa faktory ako minulá výkonnosť spoločnosti, jej dlhodobá rastová stratégia, typy produktov, ktoré spoločnosť ponúka spolu s ich kvalitou, fungovanie manažmentu spoločnosti atď.

 • Rastové (Growth) investičné stratégie (krátkodobé a dlhodobé)

Investori si zvolili dlhšiu dobu držby na základe hodnoty, ktorú chcú vo svojom portfóliu vytvoriť do budúcna. Ak investori veria, že spoločnosť a ekonomika bude v nasledujúcich rokoch rásť a vnútorná hodnota akcií sa zvýši, budú investovať do takýchto spoločností, aby si vybudovali svoju ucelenú hodnotu. Toto je tiež známe ako rastové investovanie.

Na druhej strane, ak investori veria, že daná firma či spoločnosť prinesie dobrú hodnotu za rok alebo dva, vyberú si krátkodobé držanie investičného titulu. Doba držby závisí aj od preferencií daných investorov. Napríklad, ako skoro budú potrebovať resp. budú chcieť peniaze použiť na kúpu domu, vzdelávanie detí, dôchodkové plány atď.

Rastové investície sa týkajú alokácie kapitálu v potenciálne vysoko zarábajúcich spoločnostiach, ako sú napr. , tzv. „blue chip“ spoločnosti,  malé spoločnosti, tzv. “startupy“, ktoré rastú oveľa rýchlejšie ako celé odvetvie alebo už zabehnuté veľké spoločnosti. Keďže výnosy z takýchto investícií sú pomerne vysoké, tak i riziko, ktorému títo investori čelia, je tiež oveľa vyššie.

 • Hodnotové (Value) investičné stratégie

Stratégia hodnotového investovania zahŕňa investovanie do spoločnosti pohľadom na jej vnútornú hodnotu, pretože takéto spoločnosti sú na akciovom trhu podhodnotené. Myšlienkou investovania do takýchto spoločností je, že keď nastane na trhu korekcia a neskôr dôjde správnemu ohodnoteniu pre takéto podhodnotené spoločnosti, tak cena danej akcie zvyčajne potom vystrelí nahor, takže investori budú mať pri predaji vysoké výnosy. Túto stratégiu pomerne často používa veľmi známy investičný guru Warren Buffet.

Korekcia trhu, zvyčajne označovaná ako pokles hodnoty o 10 % alebo viac z posledného maxima, je jav celkom normálny na akciovom trhu, pri korekcii cien indexu, akcií, komodít atď., ktoré sú kótované na trhu cenných papierov. Deje sa tak z rôznych dôvodov, ako sú klesajúce makroekonomické faktory, intenzívny pesimizmus v celej ekonomike, faktory špecifické pre cenné papiere, nadmerná inflácia na trhoch atď.

 • Príjmové (Income) investičné stratégie

Tento typ stratégie vyhľadávajú investori, ktorí sa zameriava skôr na generovanie peňažných príjmov z akcií, ako na investovanie do akcií, ktoré len zvyšujú hodnotu vášho portfólia. Existujú dva typy peňažných príjmov, ktoré môže investor zarobiť – Dividenda a pevný úrokový výnos z dlhopisov. Investori, ktorí hľadajú stabilný príjem z investícií, sa rozhodnú práve pre takúto investičnú stratégiu.

Dividendy označujú časť zisku z podnikania vyplatenú akcionárom ako vďačnosť za investovanie do vlastného imania spoločnosti. Vyplácajú sa  buď v hotovosti alebo ako dodatočné vydané akcie. Môže byť vyplácaná mesačne, štvrťročne, ročne alebo dokonca aj denne. V súčasnej dobe väčšina investičných nástrojov prináša zložené úročenie

Nie všetky firmy a akcie ich ponúkajú, keďže ide o náklad pre firmu a znižuje jej nerozdelený zisk. Reinvestície nerozdelených ziskov je rozhodujúci pre ďalší  rast podnikania. Investori uprednostňujú akcie s dividendami, pretože poskytujú relatívne stabilný príjem nad rámec ziskov, ktoré môžu pochádzať z obchodovania s akciami. Spoločnosti, ktoré majú skúsenosti s dôsledným vyplácaním dividend, sú stabilné a menej volatilné v porovnaní s inými spoločnosťami a ich cieľom je každoročne zvyšovať výplatu dividend. Investori tieto dividendy reinvestujú a profitujú z dlhodobého hľadiska z procesu tzv. „compoundingu“, ide o metódu výpočtu celkového úroku z istiny, kde sa získaný úrok reinvestuje. Pre investorov to má za následok exponenciálny rast aktív alebo kapitálu. Podobne, keď sa zložené úročenie aplikuje na záväzky, ako je dlh, stáva sa pre dlžníkov značnou záťažou. 

 • Reverzné (Contrarian) investičné stratégie

Tento typ stratégií umožňuje investorom nakupovať akcie spoločností v čase poklesov na trhu. Táto stratégia sa zameriava na nákup za nízku cenu a predaj za vysokú cenu. Výpadok na akciovom trhu je zvyčajne v čase recesie, vojny, nešťastia atď. Investori by však nemali kupovať akcie žiadnej spoločnosti len počas výpadkov. Mali by si upriamiť pozornosť napr. na spoločnosti, ktoré majú schopnosť budovať svoju hodnotu a majú top značku, ktorá bráni prístupu k ich konkurencii.

 • Indexové (Index) investičné stratégie

Tento typ investičnej stratégie umožňuje bežným retailovým investorom investovať malú časť akcií do trhového indexu. Môžu to byť napr. podielové fondy S&P 500 alebo rôzne iné ETF, fondy obchodované na burze.

Na záver prikladám niekoľko investičných tipov pre začiatočníkov alebo menej skúsených investorov, ktoré by ste mali mať na pamäti pred prvotným investovaním:

 • Stanovte si ciele: Stanovte si ciele, koľko peňazí budete potrebovať v nasledujúcom období. To vám umožní ujasniť si, či potrebujete investovať do dlhodobých alebo krátkodobých investícií a akú návratnosť možno očakávať.
 • Prieskum a analýza trendov: Získajte správny prieskum z hľadiska pochopenia toho, ako funguje akciový trh a ako fungujú rôzne typy nástrojov (akcie, dlhopisy, opcie, deriváty, podielové fondy atď.). Preskúmajte a sledujte trendy cien a výnosov akcií, ktoré ste sa rozhodli investovať.
 • Optimalizácia portfólia: Vyberte si najlepšie portfólio zo súboru portfólií, ktoré spĺňajú váš cieľ. Portfólio, ktoré poskytuje maximálny výnos pri najnižšom možnom riziku, je ideálne portfólio.
 • Tolerancia rizika: Zistite, aké veľké riziko ste ochotní tolerovať, aby ste dosiahli požadovaný výnos. Závisí to aj od vašich krátkodobých a dlhodobých cieľov. Ak hľadáte vyšší výnos v krátkom časovom období, riziko by bolo vyššie a naopak.
 • Diverzifikovať riziko: Vytvorte portfólio, ktoré je kombináciou dlhu, vlastného imania a derivátov, aby bolo riziko diverzifikované. Tiež sa uistite, že tieto dva cenné papiere nie sú navzájom dokonale korelované.

Najlepší poradca/konzultácia: Nájdite si dobrú poradenskú firmu alebo maklérsku firmu. Poradí vám, kde a ako investovať, aby ste splnili svoje investičné ciele. V tomto sme vám plne k dispozícií, pretože pamätajte, že každá z investičných stratégií má svoje plusy a mínusy. Vaše portfólio môže pozostávať z jedinej stratégie alebo kombinácie stratégií, aby vyhovovalo vašim individuálnym preferenciám a potrebám investora. Strategické investovanie v spolupráci s PHOENIX INVESTOROM umožňuje investorom vyťažiť zo svojich investícií maximum, znižovať transakčné náklady a optimalizovať i dane z výnosov.

Ing. Ivan Duvač
Education manager - PHOENIX INVESTOR ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Pravidelná starostlivosť o zákazníka ako správna cesta budovania klientskeho majetku

Ropa a cena plynu. Majú sa na čo domácnosti tešiť?

19. apríl – Svetový deň investičných fondov – pomáha v popularizácii kolektívneho investovania v SR a ČR

Finanční gramotnost | Phoenix Investor

Tipy pre úspešné investičné pravidlá a rozhodovanie klientov PXI