Korporátní dluhopisy - jak investovat

KORPORÁTNE DLHOPISY V ČASE PANDÉMIE COVID19 – STRAŠIAK ČI PRÍLEŽITOSŤ ???

V súvislostí s aktuálnym dianím okolo korporátnych dlhopisov a zmeniek, ako aj v médiách avizovanej kauze finančnej skupiny ARCA a jej holdingu, vám poskytujeme stručné a užitočné informácie k danej problematike KORPORÁTNYCH DLHOPISOV (ďalej len KD), resp. High-Yield bonds a poskytujeme vám v rámci finančného vzdelávania spracovaný materiál NBS pre investorov INFORMAČNÁ KARTA KD, ako pomôcku pri rozhodovaní sa, či kúpiť resp. nekúpiť daný dlhopis alebo zmenku, ako najčastejšie vyskytujúce sa dlhové cenné papiere.

V ére nízkych úrokových sadzieb na vkladoch v bankách sa investori obzerajú po vyšších výnosoch. Môžu ich síce nájsť aj vo firemných podnikových dlhopisoch, avšak pri dlhopise platí jednoznačné pravidlo, že investor firme v podstate požičiava peniaze a ako veriteľ musí znášať všetky investičné riziká spojené s držbou tohto dlhového cenné papiera, a najmä ide o kreditné riziko emitenta, či v čase bude vedieť si plniť svoje záväzky.

V súčasnej dobe prežívame „boom“ na trhu, kedy táto forma investovania prenikla priamo ku klientovi bez odbornej podpory kvalifikovaného správcu alebo sprostredkovateľa, ktorý vie čítať malé písmenká v prospekte emitenta a nájde dôvody prečo garancia nie je 100% garanciou a prečo sa ponúka neprimerane vysoké zhodnotenie.

Z marketingového hľadiska je to lákavá príležitosť ako si bezpečne zhodnotiť peniaze. Dlhopisy v nás vyvolávajú pocit bezpečnej investície s nízkou volatilitou, vysoký výnos – oveľa zaujímavejší ako napríklad štátny dlhopis, konzervatívne fondy alebo investičné produkty bánk,  ale je korporátne dlhopisy majú jedno veľké ALE – riziko emitenta schopnosť plniť svoje záväzky počas a najmä na konci splatnosti emisie dlhopisov!!!

V Českej Republike sa korporátne dlhopisy riešia ako vážny problém vo finančnom sektore už dlhšiu dobu a ide o časovanú bombu.

Podnikové dlhopisy sú síce obľúbenou a široko využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si od malých až po veľkých investorov touto formou požičiavajú peniaze na financovanie rôznych svojich projektov. Tento typ investície je medzi obyvateľmi Slovenska čoraz obľúbenejší, o čom svedčí aj suma približne 3 miliárd EUR, ktorú malí investori takto investovali. Avšak tento typ investičného rozhodnutia si vyžaduje vyššiu mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám, ktoré sú spojené s výhodami lepšieho zhodnotenia.

V porovnaním s celkovým európskym trhom korporátnych dlhopisov, je aj tak táto suma pár miliárd zanedbateľná, keďže v priestore EÚ je celkovo vydaných korporátnych dlhopisov až v objeme cca 500 biliónov EUR a s rôznou skladbou podľa ratingu, kde za postreh stojí zmienka, že takmer 1/5 z nich sú práve dlhopisy bez ratingu, ktoré sú v súčasnosti najviac ohrozené aj vplyvom „KORONA krízy“ a zhoršení situácie na strane firiem a dostupnosti likvidity.

Korporátne dlhopisy - investovanie , riziká, príležitosti

zdroj: EU statistics

Postavenie regulátora NBS a jej úloha:

podľa verejne dostupných zdrojov ako i zo stránky NBS, sa dočítame, že kde to vyžaduje regulácia, NBS schvaľuje prospekty k dlhopisom a zmenkám. NBS zodpovedá len za formálne požiadavky: rozsah, či splnia to čo majú. Prospekty emitenta o vydanom dlhopise sú informačné dokumenty, ktoré obsahujú informácie ako napríklad jednotkovú cenu za jeden dlhopis, doba splatnosti, výnos a podobne. Sú to všetko pravidlá platné a harmonizované v celej EÚ, od ktorých sa nedá odchýliť.

Podľa verejne dostupných  vyjadrení, NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané, NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.
Úlohou NBS je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie na posúdenie rizík spojených s investíciou. Aby sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia alebo nie.
Danú info kartu k dlhopisom berte ako informačnú kampaň NBS na tému podnikových dlhopisov. Jej cieľom je zorientovať malých investorov pred investičným rozhodnutím.

Dlhodobým cieľom i našej spoločnosti PHOENIX INVESTOR je aj zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľov, ktorá im zabezpečí väčší blahobyt a zároveň stabilitu finančného trhu a práve preto si myslíme, že daná pomôcka NBS Informačná karta KD jednoduchým spôsobom pomôže záujemcovi o kúpu podnikového dlhopisu rozhodnúť sa, či si ho kúpiť, alebo radšej nie.

Ak uvažujem o kúpe podnikového dlhopisu mal by som ako investor minimálne vedieť:
1) Čo je to podnikový dlhopis ako sa líši napríklad od termínovaného vkladu

2) Vyšší výnos podnikového dlhopisu evokuje a nesie v sebe spravidla aj vyššie kreditné riziko emitenta a že môžem o časť alebo o celú investíciu prísť

3) Na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií

4) Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov

5) Podnikový dlhopis sa mi nemusí podariť rýchlo predať, keď budem potrebovať hotovosť

Na záver tohto blog si dovolím zacitovať a ukončiť danú tému KD slovami guvernéra NBS:
Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-u19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie, finančná situácia firiem zložitejšia, preto je potrebné, aby sme aj prostredníctvom našej kampane možných investorov informovali ako o výhodách, tak rizikách investovania„, Peter Kažimír – NBS.

Ing. Ivan Duvač
Head of Education – PHOENIX INVESTOR SK

Dôležité právne informácie – Disclaimer

Tento materiál je určený iba pre všeobecný záujem a nemal by sa interpretovať ako individuálne investičné poradenstvo alebo odporúčanie alebo žiadosť o kúpu, predaj alebo držbu akéhokoľvek cenného papiera alebo prijatie akejkoľvek investičnej stratégie. Nejde o právne, investičné alebo daňové poradenstvo. Vyjadrené názory sú názoru nášho head of education manažéra a komentáre, názory a analýzy sa poskytujú k dátumu uverejnenia a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri príprave tohto materiálu sa mohli použiť údaje zo zdrojov tretích strán z internetu .

Spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto informácií a spoliehanie sa na názory a analýzy pripomienok uvedené v materiáli je výlučne na uvážení používateľa. Toto nie je úplná analýza všetkých významných skutočností týkajúcich sa akéhokoľvek odvetvia, bezpečnosti alebo investícií a nemala by sa považovať za investičné odporúčanie. Fakty sú prevzaté zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale neboli nezávisle overené z hľadiska úplnosti alebo presnosti. Na tieto stanoviská sa nemožno odvolávať ako na investičné poradenstvo alebo ako ponuku na konkrétne zabezpečenie.

Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.  Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane možnej straty istiny. Ceny akcií kolísajú, niekedy rýchlo a dramaticky, v dôsledku faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé spoločnosti, konkrétne odvetvia alebo odvetvia alebo všeobecných trhových podmienok. So zahraničným investovaním sú spojené osobitné riziká vrátane výkyvov mien, hospodárskej nestability a politického vývoja; investície na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú zvýšené riziká súvisiace s rovnakými faktormi. Pokiaľ sa stratégia zameriava na konkrétne krajiny, regióny, priemyselné odvetvia, odvetvia alebo typy investícií z času na čas, môže byť vystavená väčšiemu riziku nepriaznivého vývoja v takých oblastiach, ako je stratégia, ktorá investuje do širšej škály krajín, regiónov, odvetví alebo investícií.

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor