Investiční plán - jak správně investovat

Systematic investment plan (SIP) ako sprievodca úspešného investora

Milí investori, čo ak plánujete investovať iba 100 € mesačne s ročným očakávaným výnosom 12 % p.a. po dobu 40 rokov a chcete sa stať vysnívaným rentierom? Znie to príliš dobre, aby to bola pravda? So systematickým investičným plánom (SIP) je to možné a reálne.

Čo je to systematický investičný plán (SIP)?

Systematický investičný plán (SIP) je plán, v ktorom investori uskutočňujú pravidelné, rovnaké platby do podielového fondu alebo ETF, investičného obchodného účtu alebo do dôchodkového účtu napr. i cez II.pilier dôchodkového zabezpečenia.

SIP umožňujú investorom pravidelne šetriť menším množstvom peňazí a zároveň ťažiť z dlhodobých výhod priemerovania nákladov CAE (Cost average effect). Použitím správnej investičnej stratégie a CAE investor nakupuje investíciu pomocou pravidelných rovnomerných prevodov finančných prostriedkov pre postupné budovanie majetku alebo investičného portfólia.

Zákon zloženého úročenia: „Návraty a benefity plynúce z SIP sú malým zázrakom, umocnené zloženým úročením, čo možno považovať za 8. div sveta.“

Systematický investičný plán alebo SIP – pod týmto pojmom si môžeme predstaviť investičnú schému, v ktorej investor investuje pevne stanovenú sumu, pravidelne v určenej frekvencii (týždenne, mesačne alebo štvrťročne), počas stanoveného časového intervalu a ťaží z moci zloženého úročenia. Pomocou SIP môže investor investovať napríklad iba 50 alebo 100 EUR mesačne a napriek tomu sa bude môcť tešiť z bohatstva, ktoré ho čaká na konci investičného horizontu. Zložené úročenie tzv. "Compounding“ , aj keď to vyzerá ako dosť zložité slovo, v podstate znamená, že výnosy z vašej základnej investície sa investujú znova a znova, počas opakovaných období, čím sa zvýši vaša pôvodná hodnota a v nasledujúcom roku sa dosiahne vyššia návratnosť.

Kto môže investovať do SIP?

Každá osoba, sa môže stať investorom a následne i rentiérom, ak má pravidelný príjem, ako napríklad:

 1. Príjem zo mzdy/z podnikania
 2. Príjmy z prenájmu
 3. Úrokový výnos
 4. Príjem z anuity alebo Poistnej renty.

Výhody SIP

 1. Nie je potrebné špekulovať alebo sa sústrediť na načasovanie a stav trhu. Verí v koncepciu spriemerovania nákladov a Cost average effect.
 2. Ide o flexibilný typ investície. Investor môže vybrať celú alebo čiastočnú sumu dokonca aj počas funkčného obdobia SIP. Počas držby môže byť výška investície zvýšená alebo znížená.
 3. Suma sa investuje pravidelne, takže dochádza k malému alebo žiadnemu vplyvu volatility trhu (priemerovanie jednotkových nákladov).
 4. Pasívne a automatizované (mesačné splátky sa môžu odpočítať automaticky cez inkaso alebo trvalý príkaz).
 5. Je možné investovať malé sumy od 50 EUR do PF a od 20 EUR do ETF. Väčšina fondov začína už od tak nízkej mesačnej sumy!
 6. Vytvára sa tiež zvyk šetrenia a investovania u jednotlivca.
 7. Čím dlhšie investujete, tým vyššievýnosy.

SIP založené na cieľoch:

My vo Phoenix Investor sme presvedčení, že pravidelné investičné schémy tzv. SIP, ktoré su navyše založené na individuálnych cieľoch investora, sú najlepším investičným nástrojom na plánovanie vašich osobných financií. Či už ide o budovanie majetku, alebo našetrenie si na vzdelávanie alebo pre vstup do života, či manželstvo alebo veno detí, odchod do dôchodku, nákup drahšej luxusnej veci alebo jednoducho plánovanie dovolenky.

Toto „návykové“ pravidelné investovanie cez S.I.P. vybuduje disciplínu vo vašom prístupe a nebudete už viac pod stresom a pocitu chamtivosti, či strachu z trhov a naučíte sa viac sústrediť na to podstatné a to vaše ciele, ako na výnosy!

Phoenix Investor rozumie potrebám každého investora a jeho cieľom, a teda pomáhame investorom pri prispôsobovaní SIP podľa ich potrieb tak, aby z nich investor mohol získať maximálny úžitok a byť spokojný s budúcnosťou.

Spolupracujeme s najväčšími svetový­mi poskytovateľmi finančných produktov a snažíme sa klientom poskytnúť tie naj­vhodnejšie riešenia. V našej spoločnosti sa usilujeme o to, aby bolo riziko investície klien­tovi nielen riadne vysvetlené, ale aj správ­ne pochopené. Sme pyšní, že sa staráme o zákazníkov s vysokými nárokmi a očaká­vaniami. V neposlednom rade im vieme poskytnúť informácie smerujúce i k možnostiam nákupu fyzického zlata.

Vieme, že dôvera sa získava veľmi ťažko, a sme pripravení Vás presvedčiť, že si ju zaslúžime. Vďaka našim skúsenostiam v oblasti investičného poradenstva Vám mô­žeme poskytnúť služby na vysokej úrovni. Pravidelné investície vyžadujú trpezlivosť, dodržanie stratégie a disciplínu investora. Iba takto sa dajú dosiahnuť dobré výsledky. Odporúčania spokojných klientov sú pre nás motivujúce a nezávislosť je naším zá­väzkom.

Ing. Ivan Duvač
Head of Education - PHOENIX INVESTOR SK

Dôležité právne informácie - Disclaimer

Tento materiál je určený iba pre všeobecný záujem a nemal by sa interpretovať ako individuálne investičné poradenstvo alebo odporúčanie alebo žiadosť o kúpu, predaj alebo držbu akéhokoľvek cenného papiera alebo prijatie akejkoľvek investičnej stratégie. Nejde o právne, investičné alebo daňové poradenstvo. Vyjadrené názory sú názoru nášho head of education manažéra a komentáre, názory a analýzy sa poskytujú k dátumu uverejnenia a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri príprave tohto materiálu sa mohli použiť údaje zo zdrojov tretích strán z internetu a investičných spoločností napr. Franklin Templeton. Spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto informácií a spoliehanie sa na názory a analýzy pripomienok uvedené v materiáli je výlučne na uvážení používateľa. Toto nie je úplná analýza všetkých významných skutočností týkajúcich sa akéhokoľvek odvetvia, bezpečnosti alebo investícií a nemala by sa považovať za investičné odporúčanie. Fakty sú prevzaté zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale neboli nezávisle overené z hľadiska úplnosti alebo presnosti. Na tieto stanoviská sa nemožno odvolávať ako na investičné poradenstvo alebo ako ponuku na konkrétne zabezpečenie.

Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.  Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane možnej straty istiny. Ceny akcií kolísajú, niekedy rýchlo a dramaticky, v dôsledku faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé spoločnosti, konkrétne odvetvia alebo odvetvia alebo všeobecných trhových podmienok. So zahraničným investovaním sú spojené osobitné riziká vrátane výkyvov mien, hospodárskej nestability a politického vývoja; investície na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú zvýšené riziká súvisiace s rovnakými faktormi. Pokiaľ sa stratégia zameriava na konkrétne krajiny, regióny, priemyselné odvetvia, odvetvia alebo typy investícií z času na čas, môže byť vystavená väčšiemu riziku nepriaznivého vývoja v takých oblastiach, ako je stratégia, ktorá investuje do širšej škály krajín, regiónov, odvetví alebo investícií.

Kategórie
Najčítanejšie

Úrokové sadzby naďalej s rastovým trendom, úvery a hypotéky pokračujú v zdražovaní

Phoenix Black week & Golden days  – Víťazi 2022

PHOENIX INVESTOR „Money Mindset“ ako správna cesta k vytvoreniu pozitívneho zmýšľania o peniazoch

QUO VADIS GOLD?