Finančné sprostredkovanie a investičné poradenstvo na diaľku v čase pandémie COVID19

Na finančnom trhu existuje veľký počet rôznorodých finančných produktov a nástrojov. Ide najmä o rôzne druhy úverov, poistení, cenných papierov, komodít, derivátov a pod. Mnoho ľudí má pocit, že sa nevie dokonale zorientovať v množstve týchto finančných nástrojov a ponúk, ktoré jednotlivé finančné inštitúcie poskytujú, a aj práve preto sa obracajú priamo na finančnú inštitúciu alebo na finančného poradcu, resp. finančného agenta.

Poslaním finančných poradcov a finančných agentov je pomôcť potenciálnemu klientovi s analýzou jeho aktuálnej finančnej situácie, pomôcť mu vo výbere vhodných finančných nástrojov, ktorými dosiahne svoje finančné ciele. Našou misiou vo PHOENIX INVESTOR je klientom objektívne a komplexne poradiť pri výbere investícií a vo všetkých životných fázach byť k dispozícii a stáť pri ňom ako poradca.pora

Štandardné investičné sprostredkovanie zahŕňa:

  • Na základe odporúčaní a kontaktovaní – úvodná osobná konzultácia s cieľom zmapovať klientovu aktuálnu situáciu a zameranie sa na jeho investičné ciele, rizikový profil a preferencie.
  • Príprava optimálnej investičnej stratégie s návrhom portfólia a pravidelná aktualizácia v čase.
  • Raz ročne konzultácia k stavu a zhodnoteniu finančného majetku, odobrenie vhodnosti a primeranosti produktu.
  • Operatívne optimalizácie spôsobené zmenami v živote klienta ako aj zmenami na trhu.
  • Online prístup na investičný účet cez platformy finančnej inštitúcie a mobilnú aplikáciu – PHOENIX MOBILE
  • Zvýhodnené podmienky na iné finančné produkty v rámci služby komplexnej správy financií a budovaní dlhodobého majetku.

Digitalizácia a investičné poradenstvo na diaľku

Pred nástupom pandémie nebolo bežné, aby sa služby finančného sprostredkovania a investičného poradenstva ponúkali na diaľku. Ale Covid pandémia všetko akcelerovala a digitalizácia, spolu s investíciami do online nástrojov, boli nevyhnutné na udržanie si našich pozícii na trhu a byť konkurencieschopný a nájsť vhodné riešenia ako uspokojiť klienta na diaľku. Oblasť investičného sprostredkovania a finančného poradenstva je jedinečná a má svoje špecifiká. Poskytovanie investičných služieb na diaľku v zásade bolo možné aj pred pandémiou, ale podmienkou bolo dodržať všetky legislatívne prvky starostlivosti o klienta a všetky zákonné povinnosti v rovnakom rozsahu, ako je to pri klasickom prezenčnom poskytovaní služieb v osobnom kontakte.

Veľkou výzvou pre nás, ale aj pre finančné inštitúcie bola určite oblasť technického riešenia overenia identity, aby sa náš finančný agent presvedčil, že klient naozaj fyzicky existuje a že je naozaj tou osobou, ktorá je uvedená v doklade totožnosti. V bežnom osobnom styku by sa s ním rozprával, vypýtal by si jeho občiansky preukaz alebo pas a skontroloval podľa zákona, či sa jeho výzor zhoduje s fotografiou. Následne v poradenských podkladoch svojím podpisom by potom potvrdil, že osoba, s ktorou sa stretol, je osobou uvedenou v doklade totožnosti. Ak sme chceli rovnakú úroveň kontroly zabezpečiť procesom na diaľku, vyžiadalo si to technické riešenie, ktoré nenechávalo žiadny priestor pochybnostiam a obchádzaniu zákona.

Overenie totožnosti klienta bola len jednou z mnohých vecí, na ktorú bolo nevyhnutné pamätať pri navrhnutí nášho jedinečného online riešenia pre investičné sprostredkovanie. Ďalšou témou bolo samotné poskytnutie investičného poradenstva. Súčasťou práce finančného sprostredkovateľa je okrem iného aj povinnosť presvedčiť sa, že klient dostatočne rozumie procesu investovania, zistiť jeho finančné pomery, vzťah k riziku. Musí vedieť preukázať, že klientovi poskytol všetky potrebné informácie, v správnom čase, primerane klientovým znalostiam a skúsenostiam, že mal klient možnosť klásť otázky a podobne. Práve tieto zákonné postupy a zosúladenie postupov s metodickým usmernením NBS č. 4/2020 o vykonávaní finančného sprostredkovania na diaľku si opäť vyžiadalo nemalé investície do technického riešenia, ktoré by jednoznačne dokazovalo, že si sprostredkovateľ splnil svoju povinnosť.

V prípade sprostredkovania zmluvy o poskytnutí finančnej služby na diaľku je nevyhnutné naplniť všetky legislatívne postupy a povinnosti, ktoré sa týkajú najmä: 

a) informačných povinností, 

b) povinností súvisiacich s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu,

 c) záznamovej povinnosti a archivácie na diaľku cez adekvátne médium,

d) ochrany spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 266/2005 Z. z.“), 

e) ďalších povinností (napr. vo vzťahu k zmluvným povinnostiam voči finančným inštitúciám).

Na záver rozhodne pripomínam, že dôvera sa získava veľmi ťažko, a sme pripravení klientov presvedčiť, že si ju zaslúžime. Vďaka našim skúsenostiam už aj v oblasti finančného sprostredkovania a investičného poradenstva na diaľku môžeme našim občanom poskytnúť služby na vysokej úrovni. V rámci finančného poradenstva, sprostredkovania a plánovania ponúkame už viac ako 5 rokov komplexné služby. Dôležité je, aby sme poznali klientove osobné ciele a dobre im porozumeli, pretože len touto cestou sme schopní im vytvoriť vhodný investičný koncept. Ten musí dokonale ladiť s jeho individualitou nielen v danom okamihu, ale hlavne dlhodobo. 

Pravidelné investície vyžadujú trpezlivosť, dodržanie stratégie a disciplínu investora. Iba takto sa dajú dosiahnuť dobré výsledky. Investovanie môže a malo by byť zábavné, a popri tom vie byť i edukačné, poučné a obohacujúce. Vďaka disciplinovanému prístupu a využívaniu stratégií diverzifikácie, pravidelných nákupov a držania sa priemerovania nákladov sa vám investovanie v spolupráci s našou spoločnosťou Phoenix Investor rozhodne odporúča aj v týchto pandemických časoch skrz COVID 19. 

Či sa online investovanie stane štandardom, ukáže až čas. Je veľmi pravdepodobné, že mnoho vecí bude možné riešiť na diaľku, ale osobný kontakt nevymizne asi nikdy. Práve preto, že ide o dôveru a budovanie dlhodobého vzťahu, čo je našou doménou.

Ing. Ivan Duvač
Education manager - Phoenix Investor SK

Kategórie
Najčítanejšie

QUO VADIS GOLD?

Jesenná miera inflácie stúpla na Slovensku až na 14,2 %, dynamika rastu cien sa však postupne spomaľuje

Základná charakteristika investičného plánovania alebo ako sa pripraviť na lepšiu budúcnosť spolu s PHOENIX INVESTOROM

PHOENIX INVESTOR ako spoľahlivý sprievodca pri plánovaní odchodu do dôchodku