Správa majetku podielnikov IS/SS a význam Garančného fondu investícií OCP

Pre nás a našich klientov vyvstáva často otázka „čo sa stane s peniazmi klienta” v prípade bankrotu či konkurzu banky alebo investičnej/správcovskej spoločnosti (IS/SS), obchodníka s cennými papiermi (OCP)? Ako bezpečné a chránené sú klientske peniaze na účte v banke či správcu cenných papierov? Tieto a ďalšie zaujímavé informácie pre investorov nájdete v nasledujúcom článku.

Dopredu je potrebné poznamenať, že licencované investičné banky, OCP a IS/SS v podmienkach SR, ale aj EÚ podliehajú prísnym legislatívnym reguláciám a normám vydanými národnými zákonodarcami alebo autoritami pôsobiacich v priestore EÚ (napr. NBS, ECB, ABA, ESMA, EIOPA a iné.) Štát prostredníctvom národného regulátora, u nás NBS, priebežne sleduje, či banky a investičné spoločnosti dodržujú zákonné predpisy, ako aj ďalšie podmienky legálneho fungovania inštitúcií v sektore finančného a kapitálového trhu. Vykonáva cez pravidelný dohľad a reporting kontrolnú funkciu a ochranný štít nad legitimitou finančných inštitúcií. Štát sa snaží identifikovať riziká v rannej fáze a zahájiť protiopatrenia. 

Banky ako primárne úverové inštitúcie majú v ekonomike rolu zabezpečenia systému, a preto sú nevyhnutné. Banky regulujú platby a sú zodpovedné aj za daňový výmer a financovanie. Cieľom štátu preto je, aby banky „fungovali“. Rovnako analyzuje i vývoj ich ziskovosti, resp. obchodnú situáciu bánk. K posúdeniu schopnosti niesť riziko celého bankového systému, resp. jednotlivých bánk, slúži záťažový test. Skúmajú sa kapitálové zdroje a likvidita bánk. Záťažový test tzv. „strestest“ vykonáva národný regulátor NBS, či ECB (Európska centrálna banka), ale aj EBA (European Banking Authority), a v neposlednom rade manažmenty jednotlivých bánk.

EBA zverejnila výsledky svojho celoeurópskeho záťažového testu v roku 2021, do ktorého sa zapojilo 50 bánk z 15 krajín EÚ a EHP a pokrývalo 70% aktív bankového sektora v EÚ. Toto testovanie umožňuje konzistentným spôsobom posúdiť odolnosť bánk EÚ v trojročnom horizonte podľa základného aj nepriaznivého scenára, ktorý je charakterizovaný vážnymi šokmi berúc do úvahy aj vplyv pandémie COVID-19. Výsledky jednotlivých bánk podporujú trhovú disciplínu a sú vstupom do rozhodovacieho procesu národného dohľadu NBS. Podrobné výsledky si môžete pozrieť na stránke EBA tu: https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-results-its-2021-eu-wide-stress-test 

Ochrana investorov cez oddelenú správu majetku IS/SS a Garančný fond investícií (GFI) OCP

K ďalšej ochrane investorov hovoríme pri oddelenej správe majetku investorov v IS/SS alebo OCP, či privat-banke a využití funkcie garančného fondu investícií. O čo ide a ako to funguje?

Veľa klientov investuje svoje peniaze do legálnych investičných fondov kolektívneho investovania akými sú najčastejšie podielové fondy a ETF, alebo investuje do rôznych cenných papierov napr. akcie či dlhopisy. Peniaze určené pre kúpu cenných papierov sú držané investičnými spoločnosťami alebo bankami na príslušných depozitoch klientov a do momentu vykonania pokynu nákupu ležia na zbernom bankovom účte SS/IS, či daného OCP. Pokiaľ by sa daná uvedená spoločnosť dostala do konkurzu alebo by došlo k defraudu, veritelia môžu využiť zákonné možnosti k prístupu k svojmu majetku. Jedná sa tu o využitie špeciálneho mechanizmu garančného fondu investícií, tj. finančné prostriedky klientov sú chránené. V prípade konkurzu klient podá tzv. žiadosť na výber svojich cenných papierov. To znamená, že sa cenné papiere nepripočítajú ku konkurznej čiastke. Investičná spoločnosť prevedie správu klientskeho depozitu na inú investičnú spoločnosť alebo banku alebo odovzdá cenné papiere klientovi.

Súhrnne je treba poznamenať, že fondy kolektívneho investovania ako napr. podielové fondy či ETF sú v skutočnosti i podľa zákona o kolektívnom investovaní vždy evidované oddelene od majetku investičných spoločností, ale taktiež ochrana ostatných cenných papierov je rovnako dôležitá.

Správcovská spoločnosť SS/IS je povinná zo zákona č.385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní (KI) ochraňovať záujmy svojich klientov – investorov. Preto nesmie verejnosti poskytovať zavádzajúce informácie, zamlčovať určité skutočnosti, ponúkať výhody, ktoré nie sú zaručené, alebo uvádzať nesprávne údaje o jej personále, organizácii a inej činnosti. Toto zabezpečujú detailne ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní. Dohľad nad činnosťou správcovskej spoločnosti a ostatných súvisiacich inštitúcií vykonáva Národná banka Slovenska.

IS/SS je právnická osoba, a ako každá akciová spoločnosť  zapísaná v obchodnom registri s cieľom tvoriť zisk, a jej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného týmto zákonom a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov. Nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona o KI. Správcovská spoločnosť môže mať iba právnu formu akciovej spoločnosti a nesmie zmeniť predmet svojej činnosti ani svoju právnu formu.

Majetok správcovskej spoločnosti tvoria najmä:

a) cenné papiere prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov tuzemskej burzy cenných papierov alebo na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov,

b) cenné papiere vydané štátom alebo cenné papiere, na ktoré bola poskytnutá štátna záruka,

c) peňažné prostriedky na bežnom účte alebo na termínovaných vkladoch v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky.

Majetok správcovskej spoločnosti podľa písm. a) až c) musí tvoriť najmenej 40% hodnoty vlastného majetku. Správcovská spoločnosť musí mať dostatok peňažných prostriedkov, aby mohla riadne vykonávať svoju činnosť a plniť svoje záväzky a udržiavať výšku vlastného imania najmenej vo výške minimálneho základného imania podľa § 10 ods. 1. zákona o KI. 

Správcovská spoločnosť nesmie zo svojho majetku poskytovať úvery ani pôžičky a ani ním ručiť za záväzky iných osôb. Majetok správcovskej spoločnosti nesmie byť predmetom zmluvy o tichom spoločenstve.  Pri nakladaní so svojím majetkom nesmie správcovská spoločnosť uprednostňovať svoje záujmy pred záujmami investorov, ktorí svoje peňažné prostriedky použili na nadobudnutie podielových listov podielových fondov (ďalej len „podielnik“), ktoré spravuje. Majetok správcovskej spoločnosti sa musí účtovať a evidovať oddelene od majetku v podielových fondoch.

Správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom kolektívneho investovania, len ak tým nedôjde k stretu záujmov podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje, uprednostnením svojich záujmov pred záujmami týchto podielnikov. Podielový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti, čo dáva záruku investorom, že v prípade bankrotu či konkurzu IS/SS sa ich majetok vedie oddelene a majú možnosť sa tak dostať k svojim cenným papierom alebo ich predať na burze a speňažiť podľa aktuálneho kurzu a hodnoty CP na burzových trhoch.

Podielový fond je majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listmi. Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku. Účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu musí overiť audítor. Ministerstvo financií alebo NBS môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora. Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

Ďalšou zárukou pre investorov je, že v zmysle platného zákona o KI sa zakazuje predaj podniku správcovskej spoločnosti, organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo ich časti. 

Depozitár a jeho kontrolná činnosť 

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy na výkon činnosti depozitára so správcovskou spoločnosťou a podľa rozhodnutia úradu vykonáva činnosť núteného správcu podľa tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže mať súčasne len jedného depozitára a je pri výkone svojej činnosti povinný kontrolovať:

a) či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo predávaných z majetku v podielovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,

b) dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

c) dodržanie postupu pri vydávaní a predkladaní podielových listov na vyplatenie, ktoré vykonáva správcovská spoločnosť v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,

d) výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,

e) súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom, so štatútom a s predajným prospektom podielového fondu.

Depozitár pri výkone svojej činnosti zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu podielového fondu v súlade so zákonom o KI a so štatútom podielového fondu. Ďalej je povinný viesť pre správcovskú spoločnosť bežný účet v určitej mene a pre každý IS/SS spravovaný podielový fond po jednom bežnom účte v určitej mene.

Ako funguje mechanizmus GFI u obchodníka s cennými papiermi?

Garančný fond investícií (GFI) svojím pôsobením vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR. Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska. Jeho činnosť a hospodárenie podliehajú prísnym pravidlám upravených právnymi predpismi SR. Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR z klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona č. 566/2001 Z. z.  o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ z nejakého dôvodu alebo defraudu nemožno nájsť peniaze na depozite klienta, platí zákonná kompenzácia investorov (napríklad v prípade podvodu). V tomto prípade je odškodnenie investorov obmedzené na čiastku 50.000 EUR. a platí len u týchto subjektov pôsobiacich a sídliacich v SR: Zoznam subjektov Garančného fondu investícií. (garancnyfond.sk)  

Zahraničné subjekty sídliace v inej krajine EÚ mimo SR majú štandardne zvýšenú danú čiastku záruk z GGI na úrovni 100.000€

Určenie hodnoty klientskeho majetku

Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 zákona o cenných papieroch, vyplývajú zo zmluvy medzi osobou zúčastnenou na ochrane klientov alebo z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných papierov zverejneného burzou cenných papierov ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči osobe zúčastnenej na ochrane klientov, je rozhodujúci záznam o hodnote klientskeho majetku, resp. záväzku z evidencie osoby zúčastnenej na ochrane klientov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Náhrada za nedostupný klientsky majetok neprislúcha osobám:

  • ktoré svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť osoby zúčastnenej na ochrane klientov uhrádzať záväzky klientov;
  • nadobudli finančné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdené;
  • v zmysle § 87 ods. 8 zákona o cenných papieroch sú osobami s osobitným vzťahom k osobe zúčastnenej na ochrane klientov (konflikt záujmov)

Záverom chcem poukázať na fakt, že Phoenix Investor SK ako licencovaný samostatný finančný agent, t.j. subjekt pôsobiaci v sektore kapitálového trhu plne rešpektuje normy a oboznamuje investorov s danými reguláciami a nariadeniami, či smernicami. Naším poslaním je klientom objektívne a komplexne poradiť pri výbere investícií a vo všetkých životných fázach mu byť k dispozícií a stáť pri ňom ako investičný poradca. Podľa informácií týkajúcich sa znalostí, skúseností, dostupnosti, rizikového podielu, testu vhodnosti a primeranosti a pod. sú vypracované pre našich klientov investičné mixy riešení v súlade jeho možností investovania, ktoré sú samozrejme priebežne monitorované a upravované počas etapy života klientov. 

Vieme, že dôvera sa získava veľmi ťažko, a sme pripravení Vás presvedčiť, že si ju zaslúžime. Vďaka našim skúsenostiam v oblasti finančného a hlavne investičného poradenstva Vám môžeme poskytnúť služby na vysokej úrovni. Naším cieľom je pravidelne a kvalitne informovať a starať sa o klienta počas celej doby jeho investície.

V rámci finančného poradenstva, sprostredkovania a plánovania ponúkame komplexné služby. Dôležité je, aby sme poznali Vás a Vaše osobné ciele a dobre im porozumeli, pretože len touto cestou sme schopní vytvoriť vhodný investičný koncept pre vás a vaše rodiny. Ten musí dokonale ladiť s Vašou individualitou nielen v danom okamihu, ale hlavne dlhodobo. Plne si uvedomujeme, že pravidelné investície vyžadujú trpezlivosť, dodržanie stratégie a disciplínu investora. Iba takto vieme spoločne dosiahnuť excelentné výsledky.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor