Pravidelná starostlivosť o zákazníka ako správna cesta budovania klientskeho majetku

Úvodom tohto blogu by som rád zdôraznil, že filozofiu, ktorú vyznávame a ktorou sa snažíme dennodenne riadiť v našej spoločnosti PHOENIX INVESTOR, je zodpovedné a transparentné poskytovanie finančných služieb našim klientom, a profesionálna starostlivosť o zákazníka, ktorá je základným kameňom úspechu pre nás ako dlhoročného člena AFISP, finančného agenta pôsobiaceho primárne v sektore kapitálových trhov. Naši doterajší spokojní klienti a investori si plnohodnotne uvedomujú, že ich záujmy sú pre nás vždy na prvom mieste. Takisto ako profesionálne investičné spoločnosti, tak aj naša sprostredkovateľská spoločnosť dbá na neustále  vzdelávanie a budovanie siete vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí majú hĺbkové znalosti s rôznymi investičnými stratégiami a finančnými produktami a sú schopní poskytnúť klientom komplexné relevantné a spoľahlivé informácie s pravidelným reportingom a zákazníckym servisom.

Zodpovedná, dôverná a hlavne pravidelná starostlivosť o zákazníka v investovaní do podielových fondov je kľúčová pre dlhodobý úspech a spokojnosť klientov, ale aj profesionálnych správcovských investičných spoločností, či finančných agentov. 

Podielové fondy sú populárnou formou investovania, kde investori nakupujú podiely v portfóliách, ktoré sú spravované profesionálnymi investičnými správcami. Tieto fondy umožňujú investovanie v širokej škále aktív, vrátane akcií, dlhopisov, nehnuteľností a ďalších investičných nástrojov. Pravidelné posudzovanie vhodnosti a primeranosti produktu, výročné servisné schôdzky s našimi zákazníkmi sú dôležité nástroje pre poskytovanie dlhodobej kvalitnej odbornej starostlivosti v oblasti investovania do podielových fondov v rámci našej skupiny PHOENIX INVESTOR. 

Tu stručne popisujem niektoré základné body, ktoré je vhodné zvažovať a brať na zreteľ pri posudzovaní vhodnosti a primeranosti produktu, ako aj pri organizácii výročných servisných schôdzok so zákazníkmi:

 1. Posudzovanie vhodnosti a primeranosti produktu: Pri investovaní do podielových fondov sa môže zmeniť situácia zákazníka, čo by mohlo mať vplyv na vhodnosť a primeranosť investície. Preto je dôležité pravidelne posudzovať, či je produkt stále vhodný a primeraný pre zákazníka. Môžete posúdiť finančnú situáciu, investičné ciele, investičný horizont a rizikovú toleranciu zákazníka.
 2. Výročné servisné schôdzky: Výročné servisné schôdzky sú príležitosťou na zhodnotenie investičnej stratégie a posudzovanie jej úspešnosti. Taktiež sa môžete pozrieť spolu s klientom na zmeny v investičnom prostredí a diskutovať o možnostiach úpravy investičnej stratégie. Výročné servisné schôdzky môžu byť tiež vhodným časom na ujasnenie investičných cieľov a rizikovej tolerancie.
 3. Informovanie o zmene produktov: Ak sa zmenia podmienky investície do podielového fondu, je dôležité informovať zákazníka o týchto zmenách a posúdiť, či sú stále primerané pre jeho potreby.
 4. Dôverný personalizovaný prístup: Pri posudzovaní vhodnosti a primeranosti produktu a organizácii výročných servisných schôdzok by ste mali brať do úvahy individuálne potreby a situáciu zákazníka. Personalizovaný prístup môže pomôcť zlepšiť spokojnosť a dlhodobú lojalitu zákazníka.
 5. Porozumieť cieľom a potrebám zákazníkov: Komunikujte so zákazníkmi a zistite ich ciele, toleranciu k riziku a finančné potreby. Toto vám umožní poskytnúť im prispôsobené riešenia, ktoré budú vyhovovať ich individuálnym potrebám.
 6. Poskytnúť dôkladné odborné investičné poradenstvo: Poskytnite zákazníkom dôkladné poradenstvo o rôznych fondoch kolektívneho investovania (PF/ETF), ktoré sú pre nich k dispozícii. Vysvetlite výhody resp. nevýhody aktívneho verzus pasívneho investovania. Taktiež im poskytnite vysvetlenie rizík a výnosov, ktoré sú s investovaním spojené.
 7. Aktívna starostlivosť o portfólio klienta: Spravujte portfólio aktívne a pravidelne sledujte výkonnosť podielových fondov. Ak sa ukáže, že sú investície nevýhodné alebo nie sú vhodné pre zákazníkov, poraďte im s prechodom na iné portfólio alebo podielový fond v súlade s stanovenou investičnou stratégiou.
 8. Poskytnúť pravidelné aktualizácie: Pravidelne reportujte a informujte zákazníkov o vývoji ich investícií, aby boli vždy informovaní o tom, čo sa deje s ich peniazmi. Či už fyzicky alebo cez moderné platformy a aplikácie akou je napr. PHOENIX MOBILE, či AcountView .
 9. Udržiavať si dôveru zákazníkov: Udržujte si neustále dôveru zákazníkov tým, že budete transparentní a poskytnete zákazníkom úplné informácie o všetkých poplatkoch a nákladoch súvisiacich s investovaním do investičných fondov, a budete konať vždy v záujme klienta.
 10. Ponúknuť odbornú pomoc pri legislatívnych zmenách regulácie: Ak sa zákazníkovi vyskytne nejaký problém alebo otázka, ponúknite im pomoc a riešenia na základe vašich odborných znalostí. Sledujte a dodržujte všetky regulácie a zákony súvisiace s investovaním do podielových fondov, aby ste poskytovali služby v súlade s najvyššími normami kvality.

Najväčšou výzvou pre väčšinu obchodníkov a predajné firmy môže byť otázka, ako získať klienta na svoju stranu? Dá sa to, no občas to môže byť i náročné, ale existujú niektoré osvedčené spôsoby, ako to dosiahnuť. Tu sú niektoré naše tipy a nápady ako získať zákazníka na svoju stranu:

 1. Identifikujte skutočné potreby zákazníka: Dôležité je pochopiť, čo zákazník reálne potrebuje a ako môžete pomôcť vyriešiť jeho problém. Identifikujte jeho potreby a problémy, navrhnite kvalitné a spoľahlivé riešenie, ktoré by bolo pre neho najlepšie.
 2. Budujte dôveru a sympatie: Dôvera je kľúčová pre získanie klienta na svoju stranu. Snažte sa byť transparentní a zodpovední voči zákazníkom. Poskytnite im všetky potrebné informácie o svojich produktoch a službách a pomôžte im pochopiť, ako im môže pomôcť ponúkané riešenie.
 3. Komunikujte efektívne: Efektívna komunikácia je kľúčová pre úspešné získanie klienta. Snažte sa používať zrozumiteľný jazyk a vysvetľujte zložité pojmy. Uistite sa, že zákazník pochopil vaše vysvetlenie a odpovedzte na všetky jeho otázky, a buďte majster v argumentácii.
 4. Personalizujte prístup: Každý zákazník je iný a má iné potreby. Snažte sa personalizovať svoj prístup a navrhnite riešenie, ktoré by bolo pre konkrétneho zákazníka najvhodnejšie – tzv.“ ušité na mieru = Tailor made“.
 5. Ponúknite zákazníkovi pridanú hodnotu: Zákazník chce vidieť pridanú hodnotu v tom, čo mu ponúkate. Uistite sa, že vaše produkty a služby sú hodnotné a efektívne riešia jeho potreby a želania. Ponúknite mu možnosti, ktoré by mu pomohli dosiahnuť jeho ciele a prispôsobte mu svoje riešenie na jeho požiadavky.
 6. Poskytnite dobrý zákaznícky servis: Dobrý zákaznícky servis je kľúčový pre získanie lojálnych a dlhodobo verných zákazníkov. Snažte sa byť prístupní a ochotní riešiť akékoľvek otázky alebo problémy, ktoré zákazník môže mať. Rýchlo reagujte na ich požiadavky a snažte sa byť vždy pozitívni a profesionálni. Snažte sa urobiť z verného zákazníka → FANÚŠIKA firmy.
 7. Využite referencie: Referencie od existujúcich zákazníkov môžu byť veľmi účinným spôsobom, ako získať nových zákazníkov. Požiadajte svojich spokojných zákazníkov, aby odporučili vaše produkty alebo služby svojim priateľom, rodine a známym. Môžete ponúknuť nejaké výhody alebo odmeny pre zákazníkov, ktorí vám prinášajú nových zákazníkov. Dôležité je mať dobré vzťahy so svojimi existujúcimi zákazníkmi. Ak budete spokojným zákazníkom poskytovať kvalitné služby a produkty, zákazníci vás budú radi odporúčať svojim priateľom a rodine. To môže byť veľmi účinný spôsob, ako získať nových zákazníkov a zlepšiť svoj biznis = viď. PXI REFERRAL MARKETING BONUS

Pri investovaní do fondov kolektívneho investovania (napr. PF/ETF) by mali investori zvážiť niekoľko faktorov. Jedným z týchto faktorov je riziko. Každý fond má rôzne riziká a výnosové očakávania. Niektoré fondy sú zamerané na rast, zatiaľ čo iné sú zamerané na dividendy alebo ochranu kapitálu. A práve preto je dôležité zvoliť si fond, ktorý zodpovedá vašim investičným cieľom a tolerancii k riziku. Dôležitým prvkom starostlivosti o zákazníka je aj transparentnosť a informovanosť o investovaní. Investori by mali mať neustály prístup k informáciám o svojich investíciách, vrátane vývoja hodnoty podielov, poplatkov a výnosov. Profesionálni investičný poradcovia a finanční agenti pôsobiaci na kapitálových trhoch, by mali byť pripravení vysvetliť investičnú stratégiu a zodpovedať akékoľvek otázky týkajúce sa klientovej investícií. Investori by mali mať dnes už online prístup k informáciám o tom, ako sú ich investície spravované a ako sa používajú ich peniaze. Profesionálni správcovia a finanční sprostredkovatelia by mali byť pripravení informovať klientov o zmene investičnej stratégie, vývoji portfólia a o akýchkoľvek poplatkoch spojených s investovaním. Investori by mali byť tiež informovaní o rizikách spojených s investovaním do investičných fondov. Aj keď sú tieto fondy obvykle považované za menej rizikové ako akcie alebo iné investičné nástroje, stále existuje riziko straty kapitálu. Investori by mali byť zo zákona informovaní o tom, že hodnota ich investícií môže klesnúť a že minulé výnosy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov.

V závere, na základe svojej viac ako 20 ročnej praxe z finančného prostredia, môžem potvrdiť a mnohí mi dáte za pravdu, že práve klientova dôvera a pravidelná starostlivosť o zákazníka, je kľúčovým aspektom pri formovaní dlhodobého úspechu každej obchodnej spoločnosti. Investori by mali mať prístup k informáciám a podpore od svojich profesionálnych partnerov ako sú investičný správcovia, investičný poradcovia alebo privátny bankári, a to vrátane transparentnosti, rady a podpory v rozhodovacom procese klienta pri výbere vhodného finančného produktu zabezpečujúceho budovanie majetku. Investori by mali tiež byť vždy vhodne informovaní o všetkých rizikách a nákladoch spojených s investovaním a mať možnosti sledovať svoje investície aj online, prípadne robiť úpravy podľa možností, preferencií a potreby. S týmito opatreniami môžu naši „PHOENIX INVESTORI“ zvýšiť svoje šance na úspešné, dlhodobé investovanie a budovanie svojho klientskeho majetku prostredníctvom atraktívnej palety fondov kolektívneho investovania ako sú podielové fondy, či ETF. Nakoniec úplná starostlivosť o zákazníka by mala zahŕňať aj poskytovanie náležitých služieb, zákazníckej podpory a hlavne udržateľný kvalitný cross-selling, ale o tom si viac povieme až o mesiac.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?