Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Investičné vzdelanie je kľúčovým faktorom pre finančnú stabilitu a prosperitu jednotlivcov i celých ekonomických regiónov. Hoci v posledných rokoch dochádza k nárastu záujmu o finančnú gramotnosť a investičné vzdelanie, situácia v strednej Európe stále vykazuje výrazné nedostatky. V tomto článku sa zameriame na aktuálny stav investičného vzdelania v krajinách strednej Európy a identifikujeme kľúčové výzvy, ktoré treba prekonať.

Podľa nedávneho prieskumu, ktorý analyzuje investičné vzdelanie v Európe, má väčšina občanov strednej Európy nízku úroveň finančnej gramotnosti. Prieskum, ktorý zahŕňa údaje z ôsmich európskych krajín, ukazuje, že občania strednej Európy vrátane Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska vykazujú nižšiu úroveň podpory a záujmu o investičné vzdelanie v porovnaní so západoeurópskymi krajinami (Busemeyer et al., 2023).

Medzi kľúčové problémy patrí najmä:

• Nedostatočné vzdelávacie programy: Vo väčšine stredoeurópskych krajín nie je finančná gramotnosť súčasťou školských osnov. To znamená, že mladí ľudia často dokončujú svoje vzdelanie bez základných znalostí o financiách a investíciách. Podľa OECD je potrebné výrazne zlepšiť finančné vzdelávanie na základných i stredných školách v tomto regióne.

• Nízka úroveň dôvery vo finančný systém: Občania strednej Európy majú často menšiu dôveru vo finančné inštitúcie ako ich západné náprotivky. Tento nedostatok dôvery môže odrádzať jednotlivcov od aktívneho zapojenia do investičných aktivít, čo ďalej zhoršuje ich finančnú gramotnosť.

• Kultúrne a sociálne bariéry: V mnohých stredoeurópskych krajinách stále pretrvávajú kultúrne a sociálne bariéry, ktoré bránia otvorenej diskusii o financiách. Napríklad ženy v tomto regióne majú často nižšiu dôveru vo svoje investičné rozhodnutia a skôr sa spoliehajú na rady od partnerov či priateľov.

Finančná gramotnosť, teda schopnosť rozumieť a efektívne používať rôzne finančné zručnosti, je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability jedinca a úspešného plánovania pre budúcnosť. Prieskum ukázal, že iba 50 % Európanov dokáže správne odpovedať na základné otázky týkajúce sa financií, ako sú úrokové sadzby, inflácia a diverzifikácia investícií. 

Ženy v tomto ohľade zaostávajú ešte viac, čo je v rozpore s ich rastúcou finančnou nezávislosťou, ktorá bola zdôraznená v iných štúdiách. Napríklad prieskum od Ellevest ukázal, že české ženy sú menej finančne závislé od svojich partnerov ako americké ženy, ale napriek tomu majú menej znalostí a dôvery vo svoje investičné rozhodnutie.

Jedným z hlavných dôvodov tohto stavu je nedostatočná finančná výchova v slovenských školách. Zatiaľ čo niektoré európske krajiny, ako je Nemecko alebo Holandsko, už integrujú finančnú gramotnosť do svojich školských osnov, Česká republika, Slovensko alebo Maďarsko ešte len začína podnikať prvé kroky týmto smerom. Podľa OECD je potrebné výrazne zlepšiť finančné vzdelávanie na základných aj stredných školách, aby sa študenti naučili základné finančné zručnosti, ktoré im pomôžu v budúcnosti.

Možnosti zlepšenia

• Integrácia finančnej gramotnosti do školských osnov: Zavedenie komplexného finančného vzdelania do základných a stredných škôl by mohlo pomôcť mladým ľuďom získať potrebné znalosti a zručnosti pre efektívnu správu svojich financií.

• Podpora investičných programov a nástrojov: Zlepšenie dostupnosti jednoduchých a transparentných investičných možností by mohlo uľahčiť prvé kroky na investičnom trhu pre mnoho občanov. Napríklad spoločnosti ako Phoenix Investor v Českej republike sa usilujú o to, aby investovanie bolo prístupné pre širokú verejnosť.

• Zvyšovanie dôvery vo finančný systém: Transparentnosť a zodpovednosť finančných inštitúcií môžu hrať kľúčovú úlohu pri obnove dôvery občanov vo finančný systém. To môže zahŕňať regulácie a iniciatívy zamerané na ochranu spotrebiteľov a zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Investičné vzdelanie v strednej Európe má pred sebou množstvo výziev. Zlepšenie finančnej gramotnosti a investičného vzdelania je kľúčové pre ekonomickú stabilitu a individuálnu prosperitu. Zavedenie finančného vzdelávania do školských osnov, podpora dostupnosti investičných nástrojov a zvyšovanie dôvery vo finančný systém sú kroky, ktoré môžu výrazne prispieť k riešeniu tejto situácie.

V Phoenix Investor sa snažíme hlavne o zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti financií a investícií, pomocou ktorých môžu naši klienti dosiahnuť lepšiu finančnú stabilitu a pripraviť sa na výzvy budúcnosti.

Phoenix Investor Media

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor