Trojročný daňový test pri investíciách do podielových fondov: kľúč k efektívnejšiemu investovaniu

Investovanie do podielových fondov je obľúbenou stratégiou pre mnohých investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a využiť odborné znalosti správcov fondov. Jeden z aspektov, ktorý treba vziať do úvahy pri investovaní, sú daňové implikácie spojené s predajom podielových listov. V Českej republike už dávnejšie existuje pravidlo známe ako trojročný daňový test, ktoré môže investorom poskytnúť významnú daňovú úľavu. Kedže novela zákona pripravuje niečo podobné aj na Slovensku poďme sa v nasledujúcom texte pozrieť na hlavné výhody a charakteristiky tohto pravidla. 

Hlavné charakteristiky trojročného daňového testu 

Trojročný daňový test stanovuje, že príjmy z predaja podielových listov sú od dane z príjmov oslobodené, ak medzi nákupom a predajom rovnakých cenných papierov uplynú minimálne tri roky. Toto pravidlo je známe ako časový test a je aplikované na každú investíciu zvlášť podľa pravidla FIFO (first in, first out), čo znamená, že pri predaji sa najskôr počítajú tie podiely, ktoré boli zakúpené ako prvé.

Výhody trojročného daňového testu 

1. Daňová úspora: Hlavnou výhodou je možnosť neplatiť daň z kapitálového zisku, čo znamená, že celý zisk z investície si investor ponecháva. To môže znamenať značnú úsporu, najmä ak investícia v priebehu troch rokov výrazne vzrástla v hodnote. 

2. Dlhodobá investičná stratégia: Trojročný test podporuje dlhodobé investovanie, čo je často odporúčané ako stratégia pre zníženie rizika a využitie efektu zloženého úročenia. 

3. Jednoduchosť: V porovnaní s inými daňovými úľavami je trojročný test relatívne ľahko pochopiteľný a nie je nutné vypočítavať zložité daňové odpisy alebo využívať komplikované finančné nástroje.

Aplikácia trojročného daňového testu 

Trojročný test je aplikovaný individuálne na každú transakciu. To znamená, že pokiaľ investor predáva podielové listy v rôznych časových intervaloch, daňové oslobodenie sa vzťahuje iba na tie, ktoré spĺňajú trojročnú podmienku. Príjmy z predaja podielových listov, ktoré boli držané kratšiu dobu, sú predmetom dane.

Príklady využitia trojročného daňového testu 

1. Investor A predá podielové listy po troch a pol rokoch: V tomto prípade je celý zisk z predaja oslobodený od dane. 

2. Investor B predá časť podielových listov po dvoch rokoch a časť po štyroch rokoch: Zisk z predaja listov držaných dva roky podlieha zdaneniu, zatiaľ čo zisk z listov držaných štyri roky je oslobodený.

Záver: Trojročný daňový test predstavuje pre investorov do podielových fondov významnú výhodu, ktorá môže viesť k lepšiemu pochopeniu a plánovaniu ich investičných stratégií. Vďaka tomuto pravidlu môžu investori optimalizovať svoje daňové zaťaženie a podporiť svoje dlhodobé finančné ciele. Je však dôležité mať na pamäti, že daňové predpisy sa môžu meniť a je vždy vhodné konzultovať plánovanie investícií s daňovým poradcom alebo finančným špecialistom.

Phoenix Investor Media

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor