Investiční trojúhelník - úspešná investiční strategie

MAGICKÝ TROJUHOLNÍK AKO DÔLEŽITÝ ELEMENT PRI VOĽBE ÚSPEŠNEJ INVESTIČNEJ STRATÉGIE S PHOENIX INVESTOR

V minulých článkoch ste sa dozvedeli, čo je sprievodcom nášho úspešného PHOENIX INVESTORA, aké sú investičné stratégie a základy finančného plánovania, nevyhnutnosť zanalyzovania si svojho stavu v osobných financiách a hlavne nastavenia si správnych priorít a cieľov na ceste životom a pri budovaní či ochrane svojho majetku.

Ak už tieto principiálne veci poznáme, t. j. vieme, aké zdroje máme k dispozícií a aké ciele chceme dosiahnuť v rôznych životných situáciách a etapách, je potrebné si dobre analyzovať, aké možnosti nám investičný svet ponúka a akou cestou sa vydať, aby sme čo najskôr splnili a dosiahli svoje ciele.

K rozhodnutiu, koľko peňazí kedy a kam poslať, musíme vedieť ako jednotlivé investičné príležitosti správne posúdiť. Je nevyhnutné poznať, aký výnos môžeme u daných konkrétnych investícií očakávať, a aké prípadné riziká nám pri jednotlivých možnostiach a ponukách hrozia.

SPORENIE A INVESTOVANIE

Peniaze samé o sebe žiadny zisk nikde neprinesú. Na to, aby sme mohli získať výnos, musíme peniaze za niečo zameniť a zrieknuť sa ich na určitý čas. V súvislosti s investovaním sa môžeme teda stretnúť i s častým pojmom „SPORENIE“. Tu však pozor: pri sporení sa peniaze vkladajú do finančného produktu s vopred daným očakávaným výnosom, ako napr. sporiaci účet, termínovaný vklad v banke alebo stavebné sporenie.

Naopak „INVESTOVANIE“ však v pravom význame slova musíme vnímať ako vzdanie sa známej súčasnej hodnoty finančných prostriedkov, aby sme v budúcnosti získali dopredu neznámu hodnotu finančných prostriedkov, pričom očakáváme, že daná budúca hodnota bude vyššia ako na začiatku investovania. Správne investovanie je teda o nákupoch tzv. aktív, t. j. majetku, ktorý si zabezpečujeme s vidinou budúceho úžitku z ich vlastnenia, v našom prípade ide o výnos z držby aktív. Aktívum môžu tvoriť dané investičné produkty bežne dostupné na finančnom trhu, ktoré obsahujú najmä:

  • cenné papiere
  • podiely vo firmách
  • nehnuteľnosti (určené k prenájmu)
  • komodity
  • umelecké diela, starožitnosti i archívne investičné vína či whisky

V súčasnosti sa určite stretnete i s názorom, že investovať sa oplatí aj do kvalitného vzdelania. Jednoducho obetujem čas a peniaze v prospech budúcej vyššej hodnoty informácií v mojej hlave vo vzťahu k trhu práce.

VZŤAH VÝNOSU A RIZIKA

V prípade investovania nás ako úspešného PHOENIX INVESTORA vždy musí zaujímať vzťah medzi nasledovnými dôležitými parametrami, tvoriacich tzv. magickýinvestičný trojuholník“:

  • očakávaný výnos (koľko nám to prinesie)
  • investičný horizont (kedy nám to prinesie)
  • riziko (s akou mierou istoty nám to prinesie)

Investičný trojuholník - výnos, riziko, likvidita

Zdroj: Autor článku, Phoenix Investor

Ak sa chystáte rozhodnúť, do čoho budete investovať svoje voľné finančné prostriedky, nie je správne riadiť sa iba tým, čo na trhu práve „letí“. Pozrite na potenciálnu investíciu postupne z hľadiska výnosu, rizika aj likvidity a ujasnite si, čo je pre vás najdôležitejšie.  Najefektívnejšou stratégiou ako prežiť súčasnú „COVID-krízu“ a ekonomické turbulencie, je hlavne široká diverzifikácia (t. j. rozdelenie) investičného portfólia a kvalitný investičný mix finančných nástrojov. Napriek tomu, že diverzifikácia je odborníkmi považovaná za najdôležitejšiu a bezpečnú stratégiu, často sa na ňu zabúda.

Diverzifikácia investičného portfólia zahŕňa široké spektrum investičných nástrojov, a tiež produkty s pevným úrokom, t. j. vládne dlhopisy, základné celosvetovo známe akciové indexy a fondy kolektívneho investovania, ktoré ich obsahujú (napr. S&P 500, MSCI WORLD index, DJ Index), ale aj pre spotrebiteľa významné investície s nízkym rizikom. Ďalej sem môžeme do portfólia zaradiť aj komodity (napr. zlato, diamanty), iné formy vecí s majetkovou hodnotou (typu „real estate“) či iné formy umenia a umeleckých zbierok.

A ešte lepšie bude, keď sa s nami o tom porozprávate a využijete profesionálne služby našej spoločnosti prostredníctvom širokej siete odborne vyškolených investičných poradcov a finančných agentov  našej spoločnosti PHOENIX INVESTOR. Jednotlivé finančné produkty zohľadňujúce rôzne vzťahy parametrov z magického trojuholníka si rozoberieme konkrétnejšie nabudúce v ďalšom článku.

Ing. Ivan Duvač
Education manager - Phoenix Investor SK

Kategórie
Najčítanejšie

Základná charakteristika investičného plánovania alebo ako sa pripraviť na lepšiu budúcnosť spolu s PHOENIX INVESTOROM

PHOENIX INVESTOR ako spoľahlivý sprievodca pri plánovaní odchodu do dôchodku

Najčastejšie typy investorov a investičné stratégie

Smerujeme opäť po dlhej dobe rastu a prosperity ku globálnej recesii?