Národné hospodárstvo

Národné hospodárstvo je súhrn hospodárskych činností na území daného štátu, ktorých sa zúčastnia tri ekonomické subjekty (štát, spoločnosti a domácnosti). Národné hospodárstvo je možné rozdeliť do dvoch širokých oblastí: mikroekonomika a makroekonomika.

Mikroekonómia sa zaoberá ekonomickým správaním jednotlivých oblastí, ako sú domácnosti alebo spoločnosti. Preberajú sa tovary a služby, ktoré sa kupujú alebo predávajú. Podstatným bodom je vytvorenie trhovej rovnováhy, ktorá vzniká tvorbou cien (ponuka a dopyt).

Naopak, makroekonomika je zodpovedná za makroekonomické trhy a ich vzájomné vzťahy. Skúma základné prvky ako je inflácia, spotreba, hrubý domáci produkt, globálna ekonomika. Berú sa do úvahy makroekonomické procesy národného hospodárstva ako celku. 

Národné hospodárstvo je založené na nedostatku zdrojov – patrí sem tovar a výrobné faktory. Skúma súvislosť medzi výrobou a rozdelením. Tovar je vzácnym ekonomickým aktívom a musí sa s ním zaobchádzať tak, aby bolo zaistené uspokojenie potrieb. 

Rozhoduje o tom kto, čo, kedy, ako, kde, pre koho a čím sa vyrába. 

Národné hospodárstvo rozoznáva, ako spolu všetky inštitúcie a procesy spolupracujú, aby ľudia mohli vyrábať a distribuovať tovar podľa svojich potrieb. Podľa Maslowa možno potreby rozlíšiť nasledovne:

Maslowova pyramída potrieb

Výrobnými faktormi sa rozumejú všetky materiálne a nehmotné zdroje a služby, ktoré prispievajú k poskytovaniu ekonomických statkov. Jedná sa o:

  • prácu (pracovná sila),
  • pôdu (ekonomicky využiteľné zdroje ako sú polia, lúky, životné prostriedky atď.),
  • kapitál (stroje, nástroje, budovy atď.).

Cieľom je čo najlepšie využitie obmedzených zdrojov, ktoré máme na svete k dispozícii, berúc do úvahy ekonomický princíp (zahŕňa všetky racionálne činnosti, ktoré slúžia na účelné použitie obmedzeného tovaru na uspokojenie potrieb).

Výrobné faktory boli doplnené o faktor znalostí, pretože tento faktor má veľký význam v dôsledku globalizácie a rýchlej premenlivosti trhov (technologický pokrok, skrátenie životných cyklov výrobkov, virtualizácia atď.). Znalosti sú neoddeliteľne spojené so:

  • skúsenosťami,
  • prenosom ďalej, 
  • vo vnútri spoločnosti verzus mimo spoločnosti,
  • súčasnosťou a budúcnosťou.

Zdroj: https://thinkaboutgeny.com/volkswirtschaftliche-produktionsfaktoren / preložené do SJ

Existujúce zdroje by mali byť využívané tak, aby bol dosiahnutý maximálny úspech.

Vyrobený tovar sa predáva na trhu. Jedná sa o miesta, kde sa stretáva ponuka a dopyt. Musí sa rozlišovať medzi trhom kupujúceho a trhom predávajúceho. Na trhu kupujúceho je ponuka vyššia ako dopyt. To spôsobí lacnejšiu cenu. 

Opakom je trh predávajúceho. Tvorba cien je výsledkom stretnutia ponuky a dopytu. Konkrétne správanie spotrebiteľov závisí okrem iného od tvorby cien, pretože pri rozhodovaní o tom, či sa výrobok kúpi alebo nie, zohrávajú dôležitú úlohu potreby, príjem, ekonomické očakávania a cenové porovnania. 

Najmä v priebehu korona krízy sa ukázalo, ako rýchlo sa môže trh zmeniť. Pred zavedením výstupných obmedzení nakupovali súkromné domácnosti vo veľkom tovary ako napr. toaletný papier, cestoviny apod. Vzhľadom na to, že sa tento prístup neočakával, dopyt sa výrazne zmenil, aj keď v tomto okamihu nedošlo ku zmene príjmov ani v existujúcej ponuke..

V súhrne treba poznamenať, že národné hospodárstvo sa snaží nastoliť trhovú rovnováhu. Dôvodom je, že ponuka zodpovedá dopytu.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor